کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‌ و ف‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ب‍ت‍ن‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -ب‍رآورده‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ --ه‍زی‍ن‍ه‌ ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍ازه‌ --پ‍ای‍داری‌
ب‍رق‌ ن‍ی‍رو -- ت‍وزی‍ع‌ -- داده‌ پ‍ردازی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌،۱۳۱۹-
س‍رک‍ی‍س‍ی‍ان‌، م‍ارک‌ پ‍ی‌
ک‍ب‍اری‌، س‍ی‍اوش‌
اس‍ت‍گ‌، گ‍ل‍ن‌
ب‍اب‍ائ‍ی‌راون‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۳-
ک‍ب‍اری‌، س‍ی‍اوش‌،-
ک‍ب‍اری‌،س‍ی‍اوش‌،۱۳۱۱-
رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌
غ‍لام‍ی‌ آب‍گ‍رم‍ک‍ان‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۳-
ج‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۶-
 
ناشر:
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اجزاء ساختمان و ساختمان
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۵‬,‭‌ک۳۲‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیتیلهای ساختمانی :شامل ۱۲۱۳ دیتیل اجرائی
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۲۵‬,‭‌ک۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<مصالح شناسی = مصالح شناسی >
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بتن در کارگاههای ایران
کباری ،سیاوش ،۱۳۱۱- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ک۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول متره و برآورد دانشگاهی
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭‌ک۲۱‌ف‍لا۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بررسی آسیب پذیری لرزه ای سازه ها به طریقه عینی قبل و بعد از زلزله
بابائی راوندی ، علیرضا،۱۳۳۳- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ب۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ذخیره و بازیابی اطلاعات :ویژه دانشجویان دانشگاهها و...
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ص۲ذ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حل مسایل تحلیل مقدماتی < سازه ها= سازه ها >از کتاب پروفسور یوان .یو سای ( ترجمه مجید بدیعی )
غلامی آبگرمکان ، علی ،۱۳۵۳- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ب۴‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >بلند :مبانی و مفاهیم طراحی
سرکیسیان ، مارک پی ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌س۴‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<نقشه کشی = نقشه کشی >عمومی ساختمان مهارت فنی درجه ۲ به روش گام به گام بر اساس کد ملی آموزش ....
جرجانی ، عبیدالله ، ۱۳۴۶- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۵۳‬,‭‌ن۷‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مصالح شناسی
کباری ، سیاوش ،- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۲‌م۶‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیتیلهای ساختمانی شامل ۱۳۰۰ دیتیل اجرائی
کباری ، سیاوش ،- ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۲۵‬,‭‌ک۲د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد کامپیوتر در بررسی سیستم های قدرت
استگ ، گلن ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۳۰۰۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مکاینک خاک
رحیمی ، حسن ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭ر۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک