کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍رم‌اف‍زار -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ،م‍دی‍ری‍ت‌
دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
ای‍ران‌.دی‍وان‌ ع‍ال‍ی‌ ک‍ش‍ور
ام‍ور ح‍س‍ب‍ی‌--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ای‍ران‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
ای‍ران‌ --ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ع‍م‍ل‍ی‌
ح‍س‍اب‍ان‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ن‍ق‍ض‌
ح‍س‍اب‍داری‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ --ن‍ق‍ض‌
 
پدیدآور:
ب‍ی‍ر، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م‌
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د، ۱۹۱۶ - م‌.،
ب‍ازگ‍ی‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳-
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
وی‍ل‍ن‌،ادوارد،۱۹۳۹
زارع‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
وی‍ر، م‍وری‍س‌ دی‌.،۱۹۳۹ - م‌
پ‍رس‍م‍ن‌،< روگ‍ر اس‌= راج‍ر اس‌>.، ۱۹۴۷ - م‌
ب‍ازگ‍ی‍ر،ی‍دال‍ل‍ه‌۱۳۳۳-
اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ک‍اظم‌،۱۳۴۸-
ب‍ازگ‍ی‍ر،ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳-
<ب‍ی‌ ی‍ر= ب‍ی‍ر>، ف‍ردی‍ن‍ان‍د پ‍ی‍ر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م‌
<ن‍وک‍ن‍ده‌ای‌= ن‍وک‍ن‍ده‌ ای‌>، ع‍زی‍ز،- ۱۳۴۸
رول‍ف‌، ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍ی‍ام‌
م‍ری‍ام‌، ج‍ی‍م‍ز ال‌.، ۱۹۱۷- ۲۰۰۰ م‌
 
ناشر:
دان‍ش‌ ن‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزایی
بازگیر،یدالله ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ب۲‌م۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آموزش اوراکل ۸ در ۲۱ روز
ویلن ،ادوارد،۱۹۳۹ ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲و۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،مصوب ۱۳۵۸ و بازنگری ۶۸ همراه با نظریات تفسیری شورای نگهبان
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳۶۸‬,‭‌ی۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور
بازگیر،یدالله ،۱۳۳۳- ؛  [تهران ] دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ع۷۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آراء محاکم در موضوعات احوال شخصیه و مدنی در دیوان عالی کشور
بازگیر، یدالله ،۱۳۳۳- ؛  [تهران ] دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ع۷۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آرای ماهوی دیوانعالی کشور در امور حقوقی و جزائی
بازگیر،یدالله ۱۳۳۳- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭آ۵۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
موازین حقوقی امور حسبی در آرای دیوان عالی کشور
بازگیر،یدالله ۱۳۳۳- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۸۳۰‬,‭‌ب۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی و محاسبه کننده عددی ( دیجیتال )
زارعی ، حسین ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌م۴۸ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۱ :)بر اساس مصوبات شورایعالی برنامه ریزی تدوین شده برای رشته های حسابداری -اقتصاد...
ابراهیمی ، کاظم ،۱۳۴۸- ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک نوین از a تاZ
رولف ، جیمز ویلیام ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭ر۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید، ۱۹۱۶ - م .، ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال
ویر، موریس دی .،۱۹۳۹ - م ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭و۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی < نرم افزار= نرم افزار>
پرسمن ،< روگر اس = راجر اس >.، ۱۹۴۷ - م ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۹-۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۵۸‬,‭‌پ۴‌ج۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران مشتمل بر آرای وحدت رویه
<نوکنده ای = نوکنده ای >، عزیز،- ۱۳۴۸ ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌ن۹‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
<بی یر= بیر>، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭‌ب۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک
مریام ، جیمز ال .، ۱۹۱۷- ۲۰۰۰ م ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۲‬,‭د۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک noisreV IS
مریام ، جیمز ال .، ۱۹۱۷- ۲۰۰۰ م ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌م۴ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک
بیر، فردیناند پیر، ۱۹۱۵- ۲۰۰۳ م ؛  تهران دانش نگار   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ب۹ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک