کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‌ ات‍رک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ ض‍د زل‍زل‍ه‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‌ ات‍رک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه های = سازه های >فولادی با تاکید بر روش حالت حدی با استفاده از نرم افزار< = SBATEایتبز>
بجنورد: تلفن ناشر : ۶۶۴۷۵۷۱۸،آدرس ناشر :استان خراسان شمال ، بجنورد، خ حسین معصوم ، حسین معصوم ۱۴ ، پلاک ۱۸ دانش اترک   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ع۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک