کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ -- ق‍رارداده‍ا
م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
اس‍ت‍رداد م‍ج‍رم‍ی‍ن‌
ح‍ق‍وق‌
ح‍ق‍وق‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ب‍ارگ‍ذاری‌
ای‍ران‌ -ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ک‍وب‍ول‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ب‍ازاری‍اب‍ی‌ - م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍ان‌ -- رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
ق‍ض‍اوت‌ -- ای‍ران‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌
ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌ - ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌،۱۳۲۷-۱۳۲۴ ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ل‍ی‌
ون‍گ‌، وال‍ی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۹-
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ک‍ب‍اری‌، س‍ی‍اوش‌
دان‍ش‍ورع‍ل‍وی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
واح‍دی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌
ص‍ان‍ع‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۱۵-
ان‍زان‍ی‌، ام‍ی‍راس‍ع‍د
ن‍ظی‍ف‍ی‌، ی‍وس‍ف‌
ای‍رز، ف‍ران‍ک‌، ۱۹۰۱-
زن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۱-
ب‍وش‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲-
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۴۲-
اع‍ت‍م‍ادی‌، م‍ه‍دی‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‌ ای‍ران‌
دان‍ش‌
واژه‌; ن‍ش‍ر ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
ف‍ت‍ح‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍س‍ل‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
دان‍ش‌ و ف‍ن‌
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علم مدیریت : پژوهش عملیاتی
لی ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۶‬,‭‌م۸‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مشروطه ایران و جنبش وطن پرستان اصفهان و بختیاری
دانشورعلوی ، نورالله ؛  تهران دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۱۰‬,‭د۲‌ج۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
استرداد مجرمین
عباسی ، محمود،۱۳۴۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۴۲۷۵‬,‭‌ع۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی بین المللی
اسماعیل پور، حسن ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات عرب :صرف و نحو کامل و جامع جهت آزمونها و کنکور سراسری
نظیفی ، یوسف ؛  تهران نسل دانش   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۱۱‬,‭‌ن۶‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش فنی و حرفه ای اپراتوری کامپیوتر
انزانی ، امیراسعد ؛  تهران نشر دانش ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۲۸‬,‭‌ف‍لا۸آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول نگهداری و تعمیرات ساده کامپیوترهای شخصی
ونگ ، والی ؛  [تهران ] نشر جهان دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷‬,‭و۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه سازی در زبان کوبال
اعتمادی ، مهدی ؛  تهران واژه ; نشر جهان دانش   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل معادلات دیفرانسیل بیش از ۱۹۰۰ مسئله کاملا حل شده همراه با افزوده هایی از مترجم
ایرز، فرانک ، ۱۹۰۱- ؛  اراک فتح دانش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۰۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اجزاء ساختمان و ساختمان
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۴۵‬,‭‌ک۳۲‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دیتیلهای ساختمانی :شامل ۱۲۱۳ دیتیل اجرائی
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۲۵‬,‭‌ک۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<مصالح شناسی = مصالح شناسی >
کباری ، سیاوش ؛  تهران دانش و فن   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۳‬,‭‌ک۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ترمینولوژی حقوق ؛ حاوی اصطلاحات رشته های حقوق ، علوم سیاسی اقتصادی و تاریخ حقوق و رشته های مختلف فقه اسلامی
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰‬,‭‌ج۷‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
صانعی ، پرویز، ۱۳۱۵- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۵/۴‬,‭‌ص۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی
تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۷۳۵۰‬,‭آ۵۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دیدگاههای قضائی قضات دادگستری استان تهران
زندی ، محمدرضا، ۱۳۴۱- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭ز۹‌م۳‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی
بوشهری ، جعفر، ۱۳۰۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌ب۸۶‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ی علم حقوق
واحدی ، قدرت الله ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۲۳۰‬,‭و۲‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین اساسی -مدنی با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۳/۵۵۰۵۲‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9