کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دام‍ر، ج‍ف‍ری‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌( م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)
 
پدیدآور:
دام‍ر، ج‍ف‍ری‌ وی‍ل‍ی‍ام‌
 
ناشر:
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با پایایی :قابلیت اعتماد
دامر، جفری ویلیام ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۶۹‬,‭د۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک