کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دال‍ف‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
<ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌= ن‍ع‍م‍ت‌ ال‍ل‍ه‍ی‌>، ن‍ادر
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
ش‍ی‍دف‍ر،ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۱۹-
ش‍ی‍دف‍ر، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۹-
 
ناشر:
دال‍ف‍ک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل
شیدفر، عبدالله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۳۰‬,‭‌ش۹ر۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱ و ۲
شیدفر، عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دالفک   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات مهندسی
<نعمت الهی = نعمت اللهی >، نادر ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۰‬,‭‌ن۷آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
معادلات دیفرانسیل شامل مطالب درسی معادلات دیفرانسیل مرتبه اول ...
شیدفر، عبدالله ، ۱۳۱۹- ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ش۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مهندسی شامل مطالب درسی سریها،انتگرالها،ء تبدیلات فوریه ،معادلات با مشتقات ....
شیدفر،عبدالله ،۱۳۱۹- ؛  تهران دالفک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭‌ش۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک