کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داس‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ -- ف‍ن‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
ن‍ق‍ال‍ی‌
م‍ان‍ی‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر، ۲۱۶- ۲۷۶ ؟ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌ -- داس‍ت‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌- س‍ی‍رو س‍ی‍اح‍ت‌ - داس‍ت‍ان‌
داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ی‍وس‍ف‌، پ‍ی‍ام‍ب‍ر -- داس‍ت‍ان‌
دا۱۲۳
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ روس‍ی‌
ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌، ۱۳۶۷-۱۳۵۹ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
پ‍طر اول‌، ت‍زار روس‍ی‌، ۱۶۷۲ - ۱۷۲۵ -- داس‍ت‍ان‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ و داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د،۵۰۵-۴۵۰ ق‌ --داس‍ت‍ان‌
گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌، ی‍وه‍ان‌،۱۳۹۷ ؟- ۱۴۶۸ nnahoJ ,grebnetuG -- . داس‍ت‍ان‌
 
پدیدآور:
ت‍وم‍اس‌، ادوارد
م‍ی‍رص‍ادق‍ی‌، ج‍م‍ال‌، ۱۳۱۲-
رادف‍ر، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
م‍وری‍ه‌، ج‍ی‍م‍ز
ک‍ون‍درا، م‍ی‍لان‌، ۱۹۲۹-
ت‍ول‍س‍ت‍وی‌، آل‍ک‍س‍ی‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۸۸۲- ۱۹۴۵
دان‍ش‍ور، س‍ی‍م‍ی‍ن‌،۱۳۰۱-
ع‍ن‍اص‍ری‌، ج‍اب‍ر، ۱۳۲۴-
زراف‍ا، م‍ی‍ش‍ل‌، ۱۹۱۸- ۱۹۸۲
ع‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌۷ ق‌
گ‍س‍ک‍ه‌، م‍ات‍ی‍اس‌
م‍ی‌ ی‍ور، ادوی‍ن‌، ۱۸۸۷- ۱۹۵۹
پ‍رای‍ن‌، لارن‍س‌
م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸
<ت‍ال‍س‍ت‍وی‌= ت‍ول‍س‍ت‍وی‌>، ل‍ی‌ی‍ف‌ ن‍ی‍ک‍الای‍وی‍چ‌، ۱۸۲۸- ۱۹۱۰
ث‍ق‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
م‍ع‍ل‍وف‌، ام‍ی‍ن‌
ع‍م‍ران‍ی‌، ح‍ی‍درع‍ل‍ی‌ گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
خ‍وارزم‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌
ن‍ی‍ل‍وف‍ر: دب‍ی‍ر
ن‍گ‍اه‌
گ‍ف‍ت‍ار
س‍روش‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ ق‍ص‍ه‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر گ‍ف‍ت‍ار
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ه‍اد
ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
س‍خ‍ن‌
آس‍م‍ان‌
ص‍درا
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ش‍ک‍وف‍ه‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍س‍ت‍ض‍ع‍ف‍ان‌ و ج‍ان‍ب‍ازان‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
حاجی بابای اصفهانی
موریه ، جیمز ؛  تهران انتشارات علمی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۳۶‬,‭‌م۹‌ح۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جوامع الحکایات :تاریخ ایران و اسلام
عوفی ، محمدبن محمد، قرن ۷ ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۶۲‬,‭‌ج۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیینه اوج ( تصویری از سیمای جانباز در نگاه مردم )
تهران بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۶۰۱‬,‭آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاملی دیگر در باب داستان
پراین ، لارنس ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، کارشناسی گروه قصه   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۵۵‬,‭‌پ۴‌ت۲‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یوسف علیه السلام :الگوی پاکدامنی
ثقفی ، علی ؛  تهران هاد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۸/۳۶‬,‭‌ث۷‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جنگ و صلح
<تالستوی = تولستوی >، لی یف نیکالایویچ ، ۱۸۲۸- ۱۹۱۰ ؛  تهران نیلوفر: دبیر   ، ۱۳۷۷-۹۷
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۳۳۴۹‬,‭‌ج۸‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
داستان راستان
مطهری ، مرتضی ، ۱۲۹۹- ۱۳۵۸ ؛  تهران صدرا   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۹/۵‬,‭‌م۶د۲‬,‭۱۳۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگواره داستان و نمایش ( شامل :لغات ، اصطلاحات و تعبیرات )
رادفر، ابوالقاسم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۴/۵‬,‭ر۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنر رمان
کوندرا، میلان ، ۱۹۲۹- ؛  تهران گفتار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۴۵۳‬,‭‌ک۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات داستانی رمان و واقعیت اجتماعی
زرافا، میشل ، ۱۹۱۸- ۱۹۸۲ ؛  تهران کتابفروشی فروغی   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۴۴‬,‭ز۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کلیدهای نویسندگی برای سینما، تئاتر و تلویزیون
عمرانی ، حیدرعلی گردآورنده و مترجم ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۶‬,‭‌ع۸‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات داستانی :قصه ، داستان کوتاه ، رمان ، با نگاهی به داستان نویسی معاصر ایران [ نوار]
میرصادقی ، جمال ، ۱۳۱۲- ؛  تهران آسمان   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۵۵‬,‭‌م۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ساختار نوول
می یور، ادوین ، ۱۸۸۷- ۱۹۵۹ ؛  تهران بزرگمهر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۳۳۵۳‬,‭‌م۹‌س۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
باران ، آفتاب ، و قصه کاشی
[تهران ] امیرکبیر، کتابهای شکوفه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ب۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سووشون
دانشور، سیمین ،۱۳۰۱- ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۶-۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۲۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اساطیر ایران :بر اساس طومار نقالان ( پیوست :داستانهایی از شاهنامه و)...
عناصری ، جابر، ۱۳۲۴- ؛  تهران سروش انتشارات صدا و سیما   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۲۱۲‬,‭‌ع۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
غزالی در بغداد
توماس ، ادوارد ؛  تهران زرین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ت۹۲۴‌غ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
باغهای روشنایی
معلوف ، امین ؛  تهران نشر گفتار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۲۶۸۱‬,‭‌ع۸‌ب۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پتر اول
تولستوی ، آلکسی نیکالایویچ ، ۱۸۸۲- ۱۹۴۵ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ت۸۸‌پ۶‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
یوهانس گوتنبرگ
گسکه ، ماتیاس ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌گ۵‌ی۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9