کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : داس‌، ب‍راج‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
پ‍ی‌س‍ازی‌
خ‍اک‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
خ‍اک‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
خ‍اک‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
داس‌،ب‍راج‍ا ام‌.
داس‌، ب‍راج‍ا، ۱۹۴۱-
داس‌، ب‍راج‍ا
ب‍راج‍ا، ام‌ .داس‌
داس‌، ب‍راج‍اام‌.
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌.، ۱۹۴۱ - م‌
 
ناشر:
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ک‍ت‍اب‌ وارش‌
آزاده‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک :مکانیک خاک
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک ( :خاک و پی )
داس ، براجا ؛  تهران پارس آئین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۲۵‌ف‍لا۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک خاک
داس ، براجا، ۱۹۴۱- ؛  [قزوین ] دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭د۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک پیشرفته
داس ،براجا ام . ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی خاک ، مکانیک خاک
داس ، براجاام . ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسائل مکانیک خاک بر اساس ترجمه شاپور طاحونی
براجا، ام .داس ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسایل مهندسی پی
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران ایثارگران ، کتاب وارش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۲ز۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک خاک
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۱‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک