کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : داری‍ن‍وش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
رادی‍و -- گ‍وی‍ن‍دگ‍ی‌ -- ف‍ن‌
اروپ‍ا -- ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ راه‍ن‍م‍ا
ادا۱۲۳
 
پدیدآور:
دادپ‍ی‌، ف‍رن‍از، ۱۳۵۴-
ح‍ی‍درزاده‌، م‍ری‍م‌
اخ‍وان‌ ث‍لاث‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۳۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ب‍اخ‌، ری‍چ‍ارد
م‍ن‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۱۸ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
داری‍ن‍وش‌
ن‍ش‍ر داری‍ن‍وش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
این ها سهم تو از توست
دادپی ، فرناز، ۱۳۵۴- ؛  تهران نشر دارینوش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۱‬,‭‌ف‍لا۳۱۸‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
گویندگی و فن بیان در صدا و سیما
منانی ، اکبر، ۱۳۱۸ - ، گردآورنده ؛  تهران نشر دارینوش   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۰/۵۵‬,‭‌م۸‌ف۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پروانه ات خواهم ماند
حیدرزاده ، مریم ؛  تهران نشر دارینوش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۳۱‬,‭‌ی۳۶‌پ۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فراسوی ذهنم
باخ ، ریچارد ؛  تهران دارینوش   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سفر به شهرهای بزرگ جهان
اخوان ثلاث ، فریدون ، ۱۳۳۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر دارینوش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭D‬,‭۹۰۹‬,‭‌ف‍لا۳ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک