کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : داروف‍ی‌ی‍ف‌، گ‍ئ‍ورگ‍ی‌ ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
داروف‍ی‌ی‍ف‌، گ‍ئ‍ورگ‍ی‌ ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌
 
ناشر:
م‍ول‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات مقدماتی پیش دانشگاهی :مطالب و مسائل انتخابی جلد اول حساب وجبر
داروفی یف ، گئورگی ولادیمیروویچ ؛  تهران مولوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۲ر۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک