کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داروش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
داروش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍دئ‍ی‍ن‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ل‌
ک‍ی‍ن‌، ب‍ری‍ج‍ی‍د ام‌
ک‍ات‍زون‍گ‌، ب‍رت‍رام‌
ج‍رج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ۴۳۴- ۵۳۱ ق‌.
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
اطلاع‍ات‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی پزشکی در یک نگاه
نیل ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۰‬,‭‌ن۹‌ف۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فارماکولوژی کاتزونگ / ترور برای آمادگی امتحانات دوره های عمومی و بورد
کاتزونگ ، برترام ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۳۰۱‬,‭‌ک۲‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<خفی علائی = خفی علائی ( >خف علائی یا الخفیه العلائیه )
جرجانی ، اسماعیل بن حسن ، ۴۳۴- ۵۳۱ ق . ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۹
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کدئین
کین ، بریجید ام ؛  تهران : تلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۶۶۶‬,‭‌ک۴‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک