کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : داده‌ک‍اوی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ گ‍روه‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
س‍ه‍ام‌ رش‍دی‌، س‍ه‍ام‌ ارزش‍ی‌، ن‍رخ‌ ب‍ازده‌، م‍دل‌ ف‍روپ‍اش‍ی‌ ن‍م‍ای‍ی‌
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ف‍رآی‍ن‍دک‍اوی‌
رپ‍ی‍د م‍ای‍ن‍ر( م‍ن‍ب‍ع‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌)
داده‌ک‍اوی‌
 
پدیدآور:
ک‍م‍اس‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
ش‍ه‍راب‍ی‌، ج‍م‍ال‌، ۱۳۴۵-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۰-
وان‌ ل‍وی‌، ام‍ی‌
راس‍ت‍ی‌ ک‍ردار، م‍رج‍ان‌
پ‍ی‍م‍ان‌، ش‍ه‍رزاد
ه‍ان‌،< ژی‍اوی‌= ج‍ی‍اوی‌>
ورچ‍ل‍ی‍س‌، ک‍ارل‍و
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ک‍اش‍ان‌
ن‍اق‍وس‌ ؛ ب‍روج‍رد، دان‍ش‍گ‍اه‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ (ره‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آت‍ی‌ن‍گ‍ر
ن‍ی‍از دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
هوش تجاری < :داده کاوی = داده کاوی >و بهینه سازی برای تصمیم گیری
ورچلیس ، کارلو ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۰۶۶۸۱،آدرس ناشر :تهران - خ حافظ - روبروی سمیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران )   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۳‬,‭و۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم و تکنیک های < داده کاوی = داده کاوی >
اسماعیلی ، مهدی ، ۱۳۵۰- ؛  کاشان : تلفن ناشر :40508117390 ،آدرس ناشر :کاشان - کیلومتر 3/5 جاده قم - دانشگاه آزاد اسلامی صندوق پستی 334 ،نام قبلی ناشر :- دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد کاشان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<داده کاوی = داده کاوی ( مفاهیم و تکنیک ها)
هان ،< ژیاوی = جیاوی > ؛  تهران نیاز دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<داده کاوی = داده کاوی >
شهرابی ، جمال ، ۱۳۴۵- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام < داده کاوی = داده کاوی >با< = reniMdipaRراپید ماینر>
اسماعیلی ، مهدی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران آتی نگر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش های < داده کاوی = داده کاوی >در تحلیل < سری های = سریهای >زمانی
کماسی ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران ناقوس ؛ بروجرد، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
<مدل سازی = مدلسازی >پویای بازده سهام ارزشی و سهام رشدی با استفاده از داده کاوی < سری های = سریهای >زمانی
راستی کردار، مرجان ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۳۴،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
فیلتر نمودن goL tnevE های استخراج شده به منظور فرآیند کاوی با استفاده از تکنیک های gniniM LMX
پیمان ، شهرزاد ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۳۸،KT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت رسانه های اجتماعی
وان لوی ، امی ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۱‬,‭و۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک