کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍ی‍رع‍ادی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
گ‍ف‍ت‍ار --ن‍ارس‍ائ‍ی‍ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍راز، ژاک‌
پ‍رون‌ -ب‍ورل‍ی‌، م‍ی‍ش‍ل‌
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌،۱۳۱۲-
م‍ن‍ص‍ور، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۰۹-
دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌، ۱۳۱۲-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
رش‍د
س‍م‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ژرف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی شخصیت کودکان براساس < آزمونهای = آزمون های >ترسیمی
دادستان ، پریرخ ، ۱۳۱۲- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌ن۷د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲< : نظام های = نظام های >تحولی از روان < تحلیل گری = تحلیل گری >تا رفتارشناسی و نظامهای عینی
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران نشر ژرف   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی مرضی تحولی :از کودکی تا بزرگسالی
دادستان ، پریرخ ،۱۳۱۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭د۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اختلالهای زبان :روشهای تشخیص و بازپروری ( روانشناسی مرضی تحولی ۳)
دادستان ، پریرخ ،۱۳۱۲- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۳‬,‭د۲‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ژنتیک ۲ : نظام های تحولی :از روان تحلیل گری تا رفتارشناسی و نظامهای عینی
منصور، محمود، ۱۳۰۹- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۰۸‬,‭‌ف۲‌م۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >بالینی :مبانی آزمایش بالینی و فرآیند تشخیص به انضمام الگوی مصاحبه بالینی ، تست افسردگی بک ، مقیاس اضطراب کتل
پرون -بورلی ، میشل ؛  تهران موسسه انتشارات بعثت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌پ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<بیماری های = بیماریهای >روانی به انضمام مصاحبه با بیمار روانی ، تست افسردگی بک ، تست شخصیت کتل ، مقیاس اضطراب کتل
کراز، ژاک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک