کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --ای‍ران‌
دادگ‍اه‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌--ای‍ران‌--آزم‍ون‍ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ -- ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زائ‍ی‌ -- ای‍ران‌ --ت‍ف‍س‍ی‍ر و اس‍ت‍ن‍ب‍اط
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌--ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌--ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌--ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌-- ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زائ‍ی‌ -- ای‍ران‌
دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --ای‍ران‌
آئ‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ج‍زای‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ای‍ران‌-- ن‍ق‍ض‌
 
پدیدآور:
آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍لان‍ت‍ری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۶۲-
ای‍ران‍ی‌ ارب‍اطی‌، ب‍اب‍ک‌
ض‍ی‍اء، ک‍ی‍وان‌،۱۳۳۵-
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر،۱۳۲۰ -گ‍ردآورن‍ده‌
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۲-
زراع‍ت‌، ع‍ب‍اس‌
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر،۱۳۲۰-
ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌،۱۳۳۸-
م‍دن‍ی‌،ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌، ۱۳۱۶-
ص‍ادق‍ی‌م‍ه‍ی‍اری‌، ف‍اطم‍ه‌،۱۳۵۵-
م‍ه‍اج‍ری‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍ازگ‍ی‍ر،ی‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۳۳-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
آش‍وری‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۱-
 
ناشر:
ری‍اس‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌،م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌،اداره‌ ک‍ل‌ ت‍دوی‍ن‌ و ت‍ن‍ق‍ی‍ح‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
م‍ج‍د
ن‍س‍ل‌ ن‍ی‍ک‍ان‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ف‍ک‍رس‍ازان‌
پ‍ای‍دار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
دف‍ت‍ر ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ی‍زان‌
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
ض‍ی‍اء
خ‍ط س‍وم‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲
مدنی ،جلال الدین ، ۱۳۱۶- ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌م۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
علل نقض آرای کیفری در شعب دیوان عالی کشور
بازگیر،یدالله ،۱۳۳۳- ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۷‬,‭‌ب۲‌ع۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی :شامل کلیه قوانین و مقررات ...وسایر قوانین مربوطه با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین جزائی شامل :قانون مجازات اسلامی ، قانون مجازات اسلامی (تعزیرات )قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور قانون تعیین موارد تجزیه نظر احکام دادگاههای و نحوه رسیدگی آنها
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران دفتر حقوقی میزان   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آیین رسیدگی در دادسرا
مهاجری ، علی ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۶۵۱‬,‭‌م۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آیین دادرسی کیفری
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران ریاست جمهوری ،معاونت پژوهش ،اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۹۴۶‬,‭ر۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری
آشوری ، محمد، ۱۳۲۱- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭آ۵آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اجرای احکام مدنی
بهرامی ، بهرام ،۱۳۳۸- ؛  تهران نگاه بینه   ، ۱۳۸۲-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات :همراه با آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور و سایر قوانین و مقررات لازم
منصور، جهانگیر،۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌م۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آئین دادرسی کیفری
آخوندی ، محمود ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭آ۳آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی کیفری و مجموعه آزمونهای آن ( تفکیک ماده به ماده ،متمرکز با پاسخنامه های مجزا)
ضیاء، کیوان ،۱۳۳۵- ؛  مشهد ضیاء   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ض۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری :شامل کلیه آزمونهای وکالت ، قضاوت ...
صادقی مهیاری ، فاطمه ،۱۳۵۵- ؛  تهران نسل نیکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌ص۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی کیفری
زراعت ، عباس ،۱۳۴۲- ؛  تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭ز۴آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول آئین دادرسی کیفری ایران
زراعت ، عباس ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭ز۴‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ همراه با قانون تشکیل دادگاههای ...
منصور، جهانگیر،۱۳۲۰- ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۵۸۸‬,‭‌م۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات جزایی :همراه با آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظریات مشورتی اداره حقوقی دادگستری ، نظریات مجمع تشخیص مصلحت نظام و...
منصور، جهانگیر،۱۳۲۰ -گردآورنده ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نشست های قضایی ( آئین دادرسی کیفری )
تهران فکرسازان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭آ۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه نظرهای مشورتی جزایی
ایرانی ارباطی ، بابک ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قانون < آیین = آئین >دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی
زراعت ، عباس ،۱۳۴۲- ؛  تهران خط سوم   ، ۱۳۸۶-۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭ز۴‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ساده ساز آیین دادرسی کیفری
کلانتری ، حمیدرضا، ۱۳۶۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۶۱۰‬,‭‌ک۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2