کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
ف‍ردوس‍ی‌ -، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ -، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌--آذرب‍ای‍ج‍ان‌--ت‍اری‍خ‌
ت‍اری‍خ‌ - ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ - ای‍ران‍ی‌ - ت‍ص‍اوی‍ر پ‍ارچ‍ه‌ ب‍اف‍ی‌
طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌( چ‍اپ‌)
 
پدیدآور:
ع‍ف‍ت‌ ال‍س‍ادات‌ اف‍ض‍ل‌ طوس‍ی‌
ع‍ب‍اس‌خ‍ان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
ق‍ادر، ع‍م‍ل‌ح‍س‍ن‌
آرت‍ور اپ‍ه‍ام‌ پ‍وپ‌
ق‍ل‍ی‍چ‌خ‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ح‍س‍ن‌، زک‍ی‌ م‍ح‍م‍د،۱۹۵۷-۱۹۰۸
اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۴-
 
ناشر:
روزن‍ه‌
ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
اق‍ب‍ال‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍رای‌ م‍ی‍ردش‍ت‍ی‌
ع‍ل‍م‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
س‍روش‌
گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌:اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
رسالاتی در خوشنویسی و هنرهای وابسته
قلیچ خانی ، حمیدرضا، ۱۳۴۷ - ، گردآورنده ؛  [تهران ] روزنه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ق۷ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنایع ایران بعد از اسلام
حسن ، زکی محمد،۱۹۵۷-۱۹۰۸ ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ح۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر همراه با سوال و جواب
تهران گریفین :اسلیمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭د۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سیر تطور هنر در آذربایجان ( :نقاشی ، خوشنویسی ، نمایش و موسیقی )
عباس خانی ، روح الله ؛  تهران سروش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۷‬,‭آ۴‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سیری در هنر ایران
آرتور اپهام پوپ ؛  تهران علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌پ۹‌س۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
از خوشنویسی تا تایپوگرافی
عفت السادات افضل طوسی ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۰۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
نخستین گامهای مدیریت نوشتار
قادر، عمل حسن ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۴۶‬,‭‌ق۲‌ن۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سرو سایه فکن :درباره فردوسی و شاهنامه
اسلامی ندوشن ، محمدعلی ، ۱۳۰۴- ؛  تهران فرهنگسرای میردشتی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۵‬,‭‌ف‍لا۵‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک