کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ار و اش‍ت‍غ‍ال‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ن‍ظام‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‍ا
 
پدیدآور:
خ‍ن‍ی‍ف‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
نظام پیشنهادها در< سازمان ها= سازمانها ( >از نظریه تا کاربرد)
خنیفر، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۶۵۰‬,‭‌خ۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >کار
خنیفر، حسین ، ۱۳۴۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۰۰۱۰۸۰-۸۸۰۰۹۳۲۶،آدرس ناشر :تهران خیابان کارگر شمالی خیابان فرشی مقدم (شانزدهم ) دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۸۱‬,‭‌خ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک