کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ج‍وان‍ان‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
س‍ب‍زواری‌، ه‍ادی‌ب‍ن‌ م‍ه‍دی‌، ۱۲۸۹- ۱۲۱۲ ق‌ .ش‍رح‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ ف‍ات‍ح‍ه‌)
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ح‍ج‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ام‍ه‌ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ران‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۲۷۹ -۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اخ‍لاق‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ب‍س‍ی‍ج‍ی‍ان‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ . - ارب‍ع‍ی‍ن‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ اح‍زاب‌ س‍ی‍اس‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸ - ۱۲۷۹ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ن‍ب‍وت‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ -، روح‌ ال‍ل‍ه‌ - ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ - ، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ان‍س‍ان‌( ع‍رف‍ان‌)
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ . ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر
ح‍ج‌ --رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
 
پدیدآور:
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌،ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۷۹
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌،روح‌ال‍ل‍ه‌،ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۳۶۸-۱۲۷۹
ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۲ - ، ش‍ارح‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،۱۲۷۹-۱۳۶۸
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌"س‌"
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌): ش‍ورای‌ ع‍ال‍ی‌ ج‍وان‍ان‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
دیوان امام
خمینی ،روح الله ،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۶۸-۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌خ۸د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان امام
خمینی ، روح الله ،رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۳۶۸-۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   ، ۱۳۷۴
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شرح چهل حدیث ( اربعین حدیث )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴۳/۹‬,‭‌خ۸‌ش۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رساله < نجاه العباد= نجاةالعباد>
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۲۷۹-۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رساله < توضیح المسائل = توضیح المسائل >حضرت آیت الله العظمی امام خمینی قدس سره .
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران : موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دیوان امام :مجموعه اشعار امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌خ۸د۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
احزاب و گروههای سیاسی از دیدگاه امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ،۱۲۷۹-۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌خ۸‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیوان امام :مجموعه اشعار امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )، موسسه چاپ و نشر عروج   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۴۰‬,‭‌خ۸د۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تقریرات فلسفه امام خمینی قدس سره
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۴۱‬,‭‌خ۸‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مناسک حج :مطابق با فتاوای ... امام خمینی به ضمیمه ترجمه بعضی از مسائل حج تحریرالوسیله و حدود ۵۵۰ مساله جدید
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌خ۸‌م۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
امامت و انسان کامل از دیدگاه امام خمینی ( ره )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۷/۲‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حج در کلام و پیام امام ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۸/۸‬,‭‌خ۸‌ح۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<امر به معروف = امربه معروف >و نهی از منکر از دیدگاه امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۶/۴‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اخلاق ،< انسان شناسی = انسانشناسی >در اندیشه امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۷/۲‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭د۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جوانان از دیدگاه امام خمینی (س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س ): شورای عالی جوانان ، دبیرخانه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ج۹‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر سوره حمد :برگرفته از آثار امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲‬,‭‌خ۸‌ت۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بسیج در اندیشه امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ب۵‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آوای توحید :نامه امام خمینی سلام الله علیه به گورباچف و شرح نامه
جوادی آملی ، عبدالله ، ۱۳۱۲ - ، شارح ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی "س "   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۵‬,‭‌ج۹آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نبوت از دیدگاه امام خمینی ( س )
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ، ۱۳۶۸- ۱۲۷۹ ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ن۲‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3