کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ - س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ - خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ - ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -خ‍وردگ‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آب‌ و ه‍وا
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ - ارت‍ش‌ - ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا -خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌-ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ -- س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
ای‍ران‌ --م‍ه‍اج‍رت‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌، م‍ن‍طق‍ه‌ --ت‍اری‍خ‌
ای‍ران‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و م‍رم‍ت‌ -- ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌-- ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍دی‌ ، ب‍ی‍ژن‌
م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ی‍رق‍اس‍م‌
ق‍ب‍ادی‍ان‌، وح‍ی‍د،-
اک‍ب‍ری‌ خ‍ن‍ج‍ی‌، ن‍ظام‌
اپ‍س‍ت‍ی‍ن‌، ج‍اش‍وا ام‌
وث‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
س‍دی‍دال‍س‍ل‍طن‍ه‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۲۵۱- ۱۳۲۰
م‍ح‍م‍د رض‍ا س‍ح‍اب‌
ع‍ج‍م‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۳-
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
م‍م‍ت‍از، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۲۱ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ج‍ع‍ف‍ر ول‍دان‍ی‌ ، اص‍غ‍ر
م‍ن‍وچ‍ه‍ر ج‍ه‍ان‍ی‍ان‌
 
ناشر:
روش‍ن‍گ‍ران‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
س‍م‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ و ک‍ارت‍و گ‍راف‍ی‌ س‍ح‍اب‌
اوی‍ن‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌
دن‍ی‍ای‌ ک‍ت‍اب‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ وات‍ش‍ارات‍ی‌ پ‍ازی‍ن‍ه‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
استراتژی و طرح ریزی نیروها برای اهداف آمریکا در خلیج فارس
اپستین ، جاشوا ام ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭UA‬,‭۲۳‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بندرعباس و خلیج فارس ( اعلام الناس فی احوال بندرعباس )
سدیدالسلطنه ، محمدعلی ، ۱۲۵۱- ۱۳۲۰ ؛  تهران دنیای کتاب   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۴‬,‭‌س۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ایران و حقوق بین الملل
ممتاز، جمشید، ۱۳۲۱ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۳۶۹۵‬,‭‌م۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهاجرت و سازگاری :پژوهشی در مورد ایرانیان مقیم امارات عربی متحده
اکبری خنجی ، نظام ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۰۳۸‬,‭‌ف‍لا۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خلیج فارس و مسائل آن
اسدی ، بیژن ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۴‬,‭‌ف‍لا۵‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ایران و حقوق < بین الملل = بین الملل >
جعفر ولدانی ، اصغر ؛  تهران موسسه فرهنگی واتشاراتی پازینه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۳۶۹۵‬,‭‌ج۷‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار
وثوقی ، محمدباقر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۴‬,‭و۳‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خلیج فارس در نقشه های کهن
محمد رضا سحاب ؛  موسسه جغرافیایی و کارتو گرافی سحاب   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۱‬,‭‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
توصیه هایی برای تعمیر سازه های بتنی در سواحل جنوبی ایران ( مجموعه استانداردها و آیین نامه های ساختمانی ایران )
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ؛  مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ،
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱‬,‭‌ت۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی خلیج فارس
منوچهر جهانیان ؛  تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۴‬,‭‌ه۸۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اسناد نام خلیج [ فارس ]؛ میراثی کهن و جاودان
عجم ، محمد، ۱۳۴۳- ؛  تهران اوین   ، ،۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۸‬,‭‌ع۳‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب خاورمیانه ( ۴( )ویژه خلیج [ فارس ) ]
مومنی ، میرقاسم ؛  تهران موسسه مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۱۳۴‬,‭‌م۸۵‌ک۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران
قبادیان ، وحید،- ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳‬,‭‌ق۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک