کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ط و خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ه‍ن‍ر ای‍ران‍ی‌ --ت‍اری‍خ‌
س‍ن‍ت‌ -ن‍وش‍ت‍ار -ت‍ای‍پ‍وگ‍راف‍ی‌ -خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ -ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ م‍ح‍ی‍طی‌ -ت‍ه‍ران‌
ق‍رآن‌ ه‍ای‌ خ‍طی‌ - خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌-ت‍زئ‍ی‍ن‍ات‌ ق‍رآن‌ - ن‍گ‍ارگ‍ری‌-ه‍ن‍ره‍ای‌ ت‍ج‍س‍م‍ی‌
اطل‍س‌ خ‍ط
خ‍ط و خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌ - ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
خ‍ط و خ‍وش‍ن‍وی‍س‍ی‌- ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ش‍ش‍ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ وف‍ات‌ ح‍اف‍ظ ) ق‍طع‍ات‌ خ‍ط - ن‍ق‍وش‌ س‍ک‍ه‌ -ق‍ال‍ی‍چ‍ه‌- م‍ن‍ب‍ر - ص‍ن‍دوق‌ ق‍ب‍ر-ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ چ‍وب‍ی‌- در چ‍وب‍ی‌ - م‍ح‍راب‌- س‍ن‍گ‌ ق‍ب‍ر-ظروف‌ س‍ف‍ال‍ی‌-ش‍م‍ع‍دان‌-
 
پدیدآور:
ح‍م‍ی‍د رض‍ا ق‍ل‍ی‍چ‌ خ‍ان‍ی‌
ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۰۱-
اس‍راف‍ی‍ل‌ ش‍ی‍رچ‍ی‌
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۲۸-
ف‍اطم‍ه‌ ک‍ری‍م‍ی‌
ع‍ف‍ت‌ ال‍س‍ادات‌ اف‍ض‍ل‌ طوس‍ی‌
اب‍راه‍ی‍م‌ زن‍ون‍ی‌
ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ف‍ری‍دون‌-م‍ج‍ی‍د ل‍طف‍ی‌
س‍ف‍ادی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌ ح‍م‍ی‍د
س‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌ م‍وس‍وی‌ گ‍رم‍ارودی‌
م‍ح‍م‍دی‌، ن‍دا
ح‍س‍ن‌، زک‍ی‌ م‍ح‍م‍د،۱۹۵۷-۱۹۰۸
ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌ ف‍ض‍ای‍ل‍ی‌
ف‍ض‍ای‍ل‍ی‌
م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌ اث‍ب‍ات‍ی‌
م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ اث‍ب‍ات‍ی‌
رض‍ا م‍ش‍ع‍ش‍ع‍ی‌
ب‍ه‍راد ح‍م‍ی‍د ن‍ورب‍خ‍ش‌
م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ ق‍اس‍م‍ل‍و
 
ناشر:
م‍ول‍ف‌
روزن‍ه‌
ی‍س‍اول‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ه‍ن‍ر
طن‍ی‍ن‌
س‍روش‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را
<۷=ه‍ف‍ت‌> رن‍گ‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
خ‍ان‍ه‌ ک‍ودک‌
م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
اق‍ب‍ال‌
س‍خ‍ن‌
ه‍ی‍رم‍ن‍د
م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
گ‍ری‍ف‍ی‍ن‌:اس‍ل‍ی‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ صنایع ایران بعد از اسلام
حسن ، زکی محمد،۱۹۵۷-۱۹۰۸ ؛  تهران اقبال   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۰‬,‭‌ح۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خط نگاره ها
حقیقی ، ابراهیم ،۱۳۲۸- ؛  تهران <۷=هفت > رنگ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۴۵۷‬,‭‌ف۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خوشنویسی اسلامی
سفادی ، یاسین حمید ؛  تهران موسسه مطالعات هنر اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۶/۵‬,‭‌س۷‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر همراه با سوال و جواب
تهران گریفین :اسلیمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NX‬,‭۲۸۰‬,‭د۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم خط
فضائلی ، حبیب الله ،۱۳۰۱- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۳‌ف۶۵۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سنت نوشتار در تبلیغات محیطی شهر تهران
محمدی ، ندا ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۳،ZT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول و قواعد خط ریز از نظر زیبایی و خوانایی و صحت املاء
ابراهیم زنونی ؛  تهران مولف   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۳ز۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاب شکسته - آموزش کلیدی خط شکسته
اسرافیل شیرچی ؛  تهران یساولی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ش ۹ ‌ت۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فشرده خط و خوشنویسی
مجتبی قاسملو ؛  تهران سخن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭P‬,‭۲۱۱/۳‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
خوشنگاری
بهراد حمید نوربخش ؛  تهران طنین   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۰۰‬,‭‌ح۸ ‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم خط
حبیب الله فضایلی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۳‌ف۶۵۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
رسالاتی در خوشنویسی و هنر های وابسته
حمید رضا قلیچ خانی ؛  تهران روزنه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ق۷ ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شیوه شکسته نگاری
رضا مشعشعی ؛  تهران فرهنگسرا   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ ۳ ‌م۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خط
سید مرتضی موسوی گرمارودی ؛  تهران خانه کودک   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۳‌م۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجلی نور۳
عبدالعظیم فریدون -مجید لطفی ؛  تهران محراب قلم   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۰۷۴‬,‭‌ن۶۴۵‌م‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
از خوشنویسی تا تایپوگرافی
عفت السادات افضل طوسی ؛  تهران هیرمند   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۰۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
گلستان خیال
فاطمه کریمی ؛  تهران میراث فرهنگی   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۱۵۳۰‬,‭‌ک ۴ ‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بوستان هنر خط
فضایلی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ف۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نو در آموزش خط نستعلیق
محمد حسن اثباتی ؛  تهران جهاد دانشگاهی هنر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭‌ف‍لا۲ ‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیوه نو در آموزش خط تحریری
محمد حسین اثباتی ؛  تهران جهاد دانشگاهی هنر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭NK‬,‭۳۶۳۳‬,‭آ۳ ‌ف‍لا۱۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2