کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ری‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د
خ‍ری‍د -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍دی‍ری‍ت‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ در زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌
خ‍ری‍د--م‍دی‍ری‍ت‌
خ‍ری‍د --م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ان‍ب‍ارداری‌
خ‍ری‍د -م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ش‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
واردات‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ --داده‌ پ‍ردازی‌
م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ --رف‍ت‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ان‍ب‍ارداری‌
ت‍دارک‍ات‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
<دع‍ائ‍ی‌= دع‍ای‍ی‌ >، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
<ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، طه‍م‍ورث‌، ۱۳۳۶-
ف‍اطم‍ی‌ ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ب‍خ‍ش‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۶-
ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۱۹-
م‍وون‌، ج‍ان‌س‍ی‌
<م‍لا ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= م‍لاح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، ع‍ل‍ی‌
ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
رام‍ن‍ی‌، م‍ارش‍ال‌ ب‍ی‌.
م‍ص‍ل‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌
ب‍روس‌، ان‍دی‌
زی‍ن‍ال‌زاده‌، ای‍رج‌،۱۳۲۵-
ف‍رج‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
<ل‍وم‍س‍دن‌= لام‍زدن‌>، ل‍س‌
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۵-
<دی‍ب‍ائ‍ی‌= دی‍ب‍ای‍ی‌>، ن‍ادر
وی‍ل‌، آرج‍ان‌ وان‌
غ‍لام‍ی‍ان‌ ب‍س‍طام‌، م‍ه‍دی‌
ک‍اظم‍ی‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۳۵-
ب‍ادآور ن‍ه‍ن‍دی‌، ی‍ون‍س‌، ۱۳۶۰-
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ارک‍ان‌
ت‍رم‍ه‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر آن‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ن‍دا
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد ف‍ردا
ب‍ی‍ان‌ ه‍دای‍ت‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ف‍رم‍ن‍ش‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
س‍ارگ‍ل‌
م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ی‍ادواره‌ ک‍ت‍اب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل تولید و< موجودیها= موجودی >
فاطمی قمی ، محمدتقی ؛  تهران امیرکبیر، ندا   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ف۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >کاربردی خرید( مدیریت سفارشات خارجی )
فرجی ، مرتضی ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )،موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ف۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید راهنمای خرید خارجی و سیستم های خرید
زینال زاده ، ایرج ،۱۳۲۵- ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭ز۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
رفتار< مصرف کننده = مصرف کننده >
موون ، جان سی ؛  تهران نشر آن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۵/۳۲‬,‭‌ص۲ر۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مشتری مداری
بروس ، اندی ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۴۱۵/۵‬,‭‌ب۴‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت سیستم های خرید و تدارکات صنعتی
مصلح شیرازی ، علی نقی ؛  شیراز دانشگاه شیراز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌م۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و اصول انبارداری ( مفاهیم کاربردی واردات و صادرات )
<دیبائی = دیبایی >، نادر ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۸-۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زنجیره خرید و تامین ( تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی ، روشها)
ویل ، آرجان وان ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭و۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >خرید، مدیریت انبارداری و توزیع
<دعائی = دعایی >، حبیب الله ؛  مشهد بیان هدایت نور   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭د۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >اطلاعاتی حسابداری
رامنی ، مارشال بی . ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۷۹‬,‭ر۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تدارکات و لجستیک <( سیستمهای = سیستم های >خرید، انبارداری و توزیع )
کاظمی ، بابک ، ۱۳۱۹- ؛  تهران فرمنش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ک۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و< انبارداری = انبار داری >
<حسنقلی پور= حسنقلی پور>، طهمورث ، ۱۳۳۶- ؛  تهران موسسه چاپ و انتشارات یادواره کتاب   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ح۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل ارزیابی هماهنگی در زنجیره تامین سه سطحی با استفاده از قراردادهای برگشت از خرید و مقدار سفارش منعطف
غلامیان بسطام ، مهدی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۷۰،IT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خرید و سفارشات خارجی ( زنجیره تامین و تدارک کالاهای خارجی )
بخشی ، لطفعلی ،۱۳۲۶- ؛  تهران اقتصاد فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ب۲‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و سفارشات خارجی جامع و اصول و فنون مذاکره بازرگانی
عباسی ، علی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۶۹۲,آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین -پلاک ۲۹۰ ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات
کاظمی ، عباس ، ۱۳۳۵- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۰-۸۵
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌ک۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سیستم سفارشات ، خرید، انبارداری و توزیع
انواری رستمی ، علی اصغر، ۱۳۴۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حسابداری مدیریت
بادآور نهندی ، یونس ، ۱۳۶۰- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷‬,‭‌ب۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >عملیاتی خرید و انبارداری
<ملا حسینی = ملاحسینی >، علی ؛  تهران موسسه کتاب مهربان نشر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
بازاریابی گردشگری
<لومسدن = لامزدن >، لس ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ل۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2