کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
خ‍ری‍د( ک‍الا و خ‍دم‍ات‌ -- )م‍دی‍ری‍ت‌
واردات‌ --م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ب‍خ‍ش‍ی‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌،۱۳۲۶-
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۳۴۵-
خ‍رم‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۵-
ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
اق‍ت‍ص‍اد ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
رس‍ا
ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خرید و سفارشات خارجی ( زنجیره تامین و تدارک کالاهای خارجی )
بخشی ، لطفعلی ،۱۳۲۶- ؛  تهران اقتصاد فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ب۲‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و سفارشات خارجی جامع و اصول و فنون مذاکره بازرگانی
عباسی ، علی ، ۱۳۴۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۸۳۶۹۲,آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان ۱۲ فروردین -پلاک ۲۹۰ ترمه   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌ع۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم سفارشات ، خرید، انبارداری و توزیع
انواری رستمی ، علی اصغر، ۱۳۴۵- ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت خرید و سفارشات
خرم ، علیرضا، ۱۳۴۵- ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۳۷‬,‭‌خ۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<سیستمهای = سیستم های >خرید، انبارداری و توزیع ( رشته مدیریت بازرگانی )
انواری رستمی ، علی اصغر، ۱۳۴۵- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۸۴‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک