کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز :ن‍اق‍وس‌ :خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
داده‌ پ‍ردازی‌ -- ک‍ارم‍ن‍دان‌ -- گ‍واه‍ی‍ن‍ام‍ه‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ک‍و
 
پدیدآور:
<ن‍ی‍ک‍خ‍و= ن‍ی‍ک‌ خ‍و>،< ح‍م‍ی‍درض‍ا= ح‍م‍ی‍د رض‍ا>
<ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۲-
<ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌ ق‍ل‍ی‌ پ‍ور>، م‍س‍ع‍ود
ن‍اظم‍ی‌، م‍ی‍ث‍م‌، ۱۳۶۵-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز :ن‍اق‍وس‌ :خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی < = ANCCسی .سی .ان .آ >به زبان ساده به صورت < = BALلاب >
<حسینقلی پور= حسین قلی پور>، مسعود ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز :ناقوس :خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۳‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز< = CVM TEN.PSA ای اس پی دات نت ام وی سی >به زبان < = TEN.prahsCسی شارپ دات نت >
<نیکخو= نیک خو>،< حمیدرضا= حمید رضا> ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز: ناقوس : خلیج فارس   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی < = 318-246 hctiwS PNCCسی سی ان پی سویچ ۶۴۲-۸۱۳>
<حسینقلی پور= حسینقلی پور>، مسعود، ۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس ، خلیج فارس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آموزش < برنامه نویسی = برنامه نویسی +< >= IDGجی دی آی پلاس >در محیط< = prahs Cسی شارپ >
ناظمی ، میثم ، ۱۳۶۵- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس ، انتشارات خلیج فارس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ن۲‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک