کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‌
ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍زه‍ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ک‍ی‍و .اس‌.۹۰۰۰
اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ای‍زو۹۰۰۰
روان‌درم‍ان‍ی‌ -- م‍ش‍اوره‌
آم‍ار ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍رای‍ن‍ده‍ا--روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
وق‍ت‌ -- ت‍ن‍ظی‍م‌
ت‍ض‍م‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ - اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌ -آی‍ن‍ده‌ ن‍گ‍ری‌
ره‍ب‍ری‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌- ن‍وآوری‌
اق‍ت‍ص‍اد --واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا--ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ع‍لای‍م‌ ت‍ج‍اری‌ -- اروپ‍ا
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ه‍وی‍ل‌، دی‍وی‍د
دراک‍ر ،پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د،۱۹۰۹-
روش‌، روب‍رت‍ا
ک‍اپ‍لان‌،پ‍ل‌
دان‍ش‌، ت‍اج‌زم‍ان‌، ۱۳۰۵-
ف‍ی‍دل‍ر، ف‍رد ادوارد
س‍ل‍طان‍ی‌ ت‍ی‍ران‍ی‌ ،ف‍ل‍ورا۱۳۳۵-
ق‍ره‌ب‍اغ‍ی‍ان‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۳-
پ‍ورش‍م‍س‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۵۸ -،گ‍ردآورن‍ده‌
دراک‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ف‍ردی‍ن‍ان‍د،۱۹۰۹-
ت‍س‍ی‍پ‍ک‍ی‍ن‌، ا.ژ
ن‍وف‍رس‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ه‍م‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌، ۱۹۴۸-
ب‍ه‍زادی‍ان‌،م‍ج‍ی‍د
ش‍ارف‌، ری‍چ‍ارد اس‌.
دوران‍د،ای‍ان‌.ج‍ی‌.
راس‍ت‍رو، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مدیریت و بازرگانی :انگلیسی -فارسی
راسترو، محمد ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭ر۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
افزایش کارائی مدیریت
فیدلر، فرد ادوارد ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۴۱‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات پیش دانشگاهی
تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روشهای ریاضیات
تسیپکین ، ا.ژ ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ت۵ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اقتصاد و بازرگانی
قره باغیان ، مرتضی ،۱۳۳۳- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‌ق۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نهادی کردن نوآوری در سازمان
سلطانی تیرانی ،فلورا۱۳۳۵- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌س۸‌ن۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
چالش های مدیریت در سده < بیست ویکم =۲۱>
دراکر ،پیتر فردیناند،۱۹۰۹- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۷‬,‭د۲‌چ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<=0009-SQکیو اس - نه هزار >دستنامه سیستم های کیفیت
هویل ، دیوید ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۲۷۸‬,‭‍ه۹‌ک۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت آینده :دهه ۱۹۹۰ و پس از آن
دراکر، پیتر فردیناند،۱۹۰۹- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭د۴‌م۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آمار در اقتصاد و بازرگانی
نوفرستی ، محمد ؛  [تهران ] خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اطفال و جوانان بزهکار
دانش ، تاج زمان ، ۱۳۰۵- ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۰۷۶‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کنترل آماری فرایند< =)CPS(اس .پی .سی :>نظامنامه مرجع
تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱.
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۸‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های < >روان درمانی = روان درمانی >و مشاوره
شارف ، ریچارد اس . ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی دوباره شرکتها :منشور انقلاب سازمانی
همر، مایکل ، ۱۹۴۸- ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‍ه۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان
روش ، روبرتا ؛  تهران موسسه خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
=]ECسی .ای ]نشان صادرات کالا به اروپا:راهنمای علمی کاربردی برای صنعتگران و صادرکنندگان کشور
بهزادیان ،مجید ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭T‬,‭۲۵۵‬,‭‌م۲‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایزو۹۰۰۰ =<نه هزار >استانداردهای بین المللی کیفیت :خلاصه اجرایی
دوراند،ایان .جی . ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭د۹‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع استقراراستانداردهای < =0002/0009 OSIایزو نه هزار/دوهزار >الزامات برای سیستم مدیریت کیفیت
پورشمس ، محمدرضا،۱۳۵۸ -،گردآورنده ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶/۶‬,‭‌پ۹۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
سفر پرماجرای کودک ( روان شناسی رشد)
کاپلان ،پل ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۱‬,‭‌ک۱۷‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
= ]CQZ زد.کیو.سی ]تکنیک کنترل و تولید بدون عیب (خطاناپذیرسازی )
تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۶‬,‭ز۳۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3