کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍داپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ان‍گ‍ی‍زش‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
اع‍ص‍اب‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌
ادراک‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ان‍ت‍ووی‍ت‍ز، ب‍اری‌ اچ‌.، ۱۹۴۳ - م‌
خ‍داپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌، ۱۳۲۳-
خ‍داپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
خ‍داپ‍ن‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌،
ای‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۱۷-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌. ؛ ت‍ه‍ران‌، : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍م‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >احساس و ادراک
ایروانی ، محمود، ۱۳۱۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
خداپناهی ، محمدکریم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭‌خ۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روانشناسی = روان شناسی >فیزیولوژیک
خداپناهی ، محمدکریم ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌خ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نوروسایکولوژی و سایکوفیزیولوژی
خداپناهی ، محمدکریم ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌خ۴‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >تجربی : اصول و کاربرد
کانتوویتز، باری اچ .، ۱۹۴۳ - م ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی ، دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌ک۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نور و سایکولوژی و سایکوفیزیولوژی
خداپناهی ، محمدکریم ، ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌خ ۴‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی
قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه . ؛ تهران ، : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۱‬,‭‌س۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک