کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌ - آرام‍گ‍اه‌ - ک‍ورش‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌ - ش‍اه‌ ای‍ران‌ -آداب‌ و رس‍وم‌
ارت‍ب‍اطات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
Mathematics - Problems,exercises,etc
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍م‍ب‍ول‍ی‍ک‌
م‍ائ‍و ت‍س‍ه‌ ت‍ون‍گ‌، ، ۱۹۷۶-۱۸۹۳gnut - est ,oaM
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر
اق‍ت‍ص‍اد
آم‍وزش‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍درس‍ه‌
س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر،۱۳۱۸ - گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ول‍ف‌
وس‍ت‍را،< م‍ات‍ی‍و= م‍ت‍ی‍و>، ۱۹۵۹ - م‌
م‍ورگ‍ان‌، م‍اراب‍ل‌
ج‍م‍ش‍ی‍د ص‍داق‍ت‌ ک‍ی‍ش‌
روم‍ی‍س‍،زت‍وش‍پ‍ی‍ل‍ Lipschutz,Seymour
چ‍ی‌، ون‌ - ش‍ون‌
اخ‍وت‌، اح‍م‍د، ۱۳۳۰-
دی‍م‍ن‍ه‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۸۶۶- ۱۹۵۴
م‍ح‍ت‍ش‍م‌ دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، طه‍م‍اس‍ب‌
ج‍ی‌،روب‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ه‌ت‍س‍ج‍خ‍ McGRAW-HILL,inc
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی علم اقتصاد :اقتصاد خرد، اقتصاد کلان
محتشم دولتشاهی ، طهماسب ؛  [تهران ] خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲‌م۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی شبکه ها
تهران خجسته   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
هنر فکر کردن
دیمنه ، ارنست ، ۱۸۶۶- ۱۹۵۴ ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۴۵۵‬,‭د۹۴‍ه۹‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
<2000=Two thousends> Solved Problems in Discrete Mathematics
رومیس،زتوشپیل Lipschutz,Seymour ؛  ن ارهت New york ه تسجخ McGRAW-HILL,inc   ، ۶۷۳۱1992
شماره راهنما: ‭AQ‬,‭43‬,‭L66‬,‭1992‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بازی ها و سرگرمی های آموزشی کودکان از ۲/۵ سالگی تا ۵ سالگی
جی ،روبین ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۱۳۷‬,‭‌ج۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه های بنیادین علم ارتباطات
ساروخانی ، باقر،۱۳۱۸ - گردآورنده و مولف ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۰‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دو بدن شاه ( :تاملاتی درباره نشانه شناسی بدن و قدرت )
اخوت ، احمد، ۱۳۳۰- ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۲۹۸‬,‭‌ف‍لا۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مائو و مائوئیسم
چی ، ون - شون ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۷۷۸‬,‭‌م۲و۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آرامگاه کوروش و باور های مردم فارس
جمشید صداقت کیش ؛  خجسته   ،
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۲۹‬,‭‌ص ۴ آ۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
زن کامل :راهنمای بهتر زیستن در کنار همسر
مورگان ، مارابل ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۳۴‬,‭‌م۸ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ارتباط فعال
وسترا،< ماتیو= متیو>، ۱۹۵۹ - م ؛  تهران خجسته   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱۲۱‬,‭و۵‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک