کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طرح‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ در ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
وق‍ت‌ --ت‍ن‍ظی‍م‌
ب‍ه‍ره‌وری‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۸۸۳ - ۱۹۳۱ lilahK narbiG ,narbiG -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌-ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
خ‍اک‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا
خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
خ‍اک‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۲-
ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ف‍وژان‌
س‍ارگ‍ل‌
ب‍ازت‍اب‌
ب‍ازت‍اب‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت بهره وری ،(تجزیه و تحلیل آن در سازمان )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌خ۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرسه در کرانه های یک روح
خاکی ،غلامرضا ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۵۶‬,‭‌ب۴۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت زمان
هیندل ، تیم ؛  تهران سارگل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭و۷‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق با رویکردی به < پایان نامه نویسی = پایاننامه نویسی >
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران بازتاب   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌خ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تهیه پژوهشنامه < = lasoporPپروپوزال ( >برای تدوین و نقد پایان نامه :)گفتگویی با دکتر سیدمهدی الوانی
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۴۹۰۲۰۹،آدرس ناشر :خیابان انقلاب - خیابان اردیبهشت - بین لبافی نژاد و جمهوری - پلاک ۱۴ طبقه اول فوژان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌خ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق در مدیریت
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران بازتاب : دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۴‬,‭‌خ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت اخلاق < حرفه ای = حرفه ای >در سازمان به شیوه جوانمردان
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران فوژان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۴۸۱۱‬,‭‌خ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت < بهره وری = بهره وری ( >تجزیه و تحلیل آن در سازمان )
خاکی ، غلامرضا، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌خ۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک