کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ -ب‍ه‍س‍ازی‌
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
خ‍اک‌-- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
پ‍ی‌ س‍ازی‌
خ‍اک‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
خ‍اک‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
پ‍ی‌س‍ازی‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌--چ‍ک‍ی‍ده‌ دروس‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ --ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ا --ع‍ک‍س‍ه‍ای‌ ه‍وای‍ی‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ س‍واح‍ل‌
 
پدیدآور:
اف‍ت‍خ‍اری‍ان‌ ،ل‍ی‍لا
ک‍رام‍ر ،اس‍ت‍ی‍ون‌
اس‍ت‍ام‍ات‍وپ‍ول‍س‌، آری‍س‌
ب‍ه‍ن‍ی‍ا، ک‍ام‍ب‍ی‍ز،۱۳۲۳-
ب‍ول‍ز، ج‍وزف‌
ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،۱۳۳۲-
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌. دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ف‍ن‍ی‌
داس‌، ب‍راج‍ا
ب‍راج‍ا، ام‌ .داس‌
ص‍درن‍ژاد، ام‍ی‍رال‍دی‍ن‌،۱۳۳۳-
ف‍اخ‍ر، ع‍ل‍ی‌
داس‌، ب‍راج‍ا ام‌.، ۱۹۴۱ - م‌
راه‍ن‌، پ‍ری‌،۱۹۳۶-
ب‍ک‍ائ‍ی‌، م‍ه‍ران‌،۱۳۵۴-
داس‌،ب‍راج‍ا ام‌.
اف‍لاک‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۴-
اطی‍اب‍ی‌، اردش‍ی‍ر،۱۳۳۹-
پ‍ارس‍ی‌راد، پ‍روی‍ز،۱۳۲۴-
داس‌، ب‍راج‍اام‌.
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
پ‍روی‍ز پ‍ارس‍ی‌راد
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ارک‍ان‌
آزاده‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
پ‍ارس‌ آئ‍ی‍ن‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ س‍ه‍ن‍د
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍زن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)،م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ دب‍ی‍ر ش‍ه‍ی‍د رج‍ائ‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک :مکانیک خاک
داس ، براجا ام .، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی ژئوتکنیک ( :خاک و پی )
داس ، براجا ؛  تهران پارس آئین   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭د۲۵‌ف‍لا۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح خاک از طریق پیش بارگذاری
استاماتوپولس ، آریس ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۵۲‌ف‍لا۶۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک
بهنیا، کامبیز،۱۳۲۳- ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، مؤسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۹‌م۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای
کرامر ،استیون ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۶۰۱‬,‭‌ک۴‌م۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<زمین شناسی = زمین شناسی >مهندسی
راهن ، پری ،۱۹۳۶- ؛  بندر عباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭ر۲ز۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مکانیک خاک
افلاکی ، اسماعیل ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران )،مرکز نشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۷آ۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی پی
بولز، جوزف ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ب۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه مکانیک خاک
افتخاریان ،لیلا ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭آ۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی پی
رهایی ، علیرضا،۱۳۳۲- ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران )،مرکزنشر   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۵۵‬,‭ر۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک پیشرفته
داس ،براجا ام . ؛  تبریز دانشگاه صنعتی سهند   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی خاک ، مکانیک خاک
داس ، براجاام . ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کتاب عمران :چکیده ای از پانزده درس تخصصی مهندسی عمران همراه با حل تشریحی ده دوره آزموان کارشناسی ارشد
بکائی ، مهران ،۱۳۵۴- ؛  اصفهان انتشارات ارکان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۵۹‬,‭‌ب۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای مکانیک خاک و مهندسی پی
بهرنگی ، علی ،۱۳۵۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۸۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مباحث ویژه و کاربردی مهندسی سواحل و مکانیک خاک
پارسی راد، پرویز،۱۳۲۴- ؛  تهران پرویز پارسی راد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۲۰۵‬,‭‌پ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک ؛ نکات درسی مسائل حل شده
فاخر، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک ( بر اساس IS (
اطیابی ، اردشیر،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی پی
صدرنژاد، امیرالدین ،۱۳۳۳- ؛  تهران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۵‬,‭‌ص۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشهای تیپ مکانیک خاک ( شناسایی و طبقه بندی خاک )
سازمان برنامه و بودجه . دفتر تحقیقات و معیارهای فنی ؛  ۱۳۷۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسائل مکانیک خاک بر اساس ترجمه شاپور طاحونی
براجا، ام .داس ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3