کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍اک‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
خ‍اک‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ خ‍اک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
خ‍اک‌--م‍ک‍ان‍ی‍ک‌--م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
خ‍اک‌ --م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ت‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۶۱-
ب‍ه‍رن‍گ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۵۴-
اطی‍اب‍ی‌، اردش‍ی‍ر،۱۳۳۹-
ب‍راج‍ا، ام‌ .داس‌
داس‌، ب‍راج‍اام‌.
ف‍اخ‍ر، ع‍ل‍ی‌
ام‍ی‍ری‌ ب‍ه‍ق‍دم‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۶۱-
 
ناشر:
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز ...
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ای‍ث‍ارگ‍ران‌، ک‍ت‍اب‌ وارش‌
آزاده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ج‍ه‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی خاک ، مکانیک خاک
داس ، براجاام . ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پرسشهای چهارگزینه ای مکانیک خاک و مهندسی پی
بهرنگی ، علی ،۱۳۵۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ب۸۵‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک ؛ نکات درسی مسائل حل شده
فاخر، علی ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه نشر جهاد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک خاک ( بر اساس IS (
اطیابی ، اردشیر،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسائل مکانیک خاک بر اساس ترجمه شاپور طاحونی
براجا، ام .داس ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل و تشریح مسائل مکانیک خاک ( براجاام .داس ترجمه شاپور طاحونی )
رحمتی ، احمد، ۱۳۶۱- ؛  تهران ایثارگران ، کتاب وارش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲ر۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل مکانیک خاک ( براجاام .داس ترجمه شاپور طاحونی )
امیری بهقدم ، مهدی ، ۱۳۶۱- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز ...   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک