کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍اک‌ -ب‍ه‍س‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍اک‌ ف‍روری‍زش‍ی‌، ب‍ه‍س‍ازی‌، ت‍زری‍ق‌، اخ‍ت‍لاط، س‍ی‍م‍ان‌، ن‍ان‍ورس‌
ن‍ش‍س‍ت‌ ت‍ح‍ک‍ی‍م‍ی‌
خ‍اک‌ -ب‍ه‍س‍ازی‌
ب‍ه‍س‍ازی‌ خ‍اک‌
خ‍اک‌ -- ب‍ه‍س‍ازی‌
م‍وج‌ ش‍ک‍ن‌( رف‍ت‍ار م‍وج‌ ش‍ک‍ن‌ه‍ای‌ اح‍داث‌ ش‍ده‌)
رس‍وب‍ات‌ رس‍ی‌
س‍ت‍ون‌ س‍ن‍گ‍ی‌
روس‍ازی‌ ب‍ا آس‍ف‍ال‍ت‌
 
پدیدآور:
رام‍ش‌، ن‍گ‍ی‍ن‌
ام‍ج‍دی‌، س‍ی‍د اح‍م‍درض‍ا
<طب‍اطب‍ای‍ی‌= طب‍اطب‍ائ‍ی‌>، ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د،۱۳۲۷-
<ک‍وچ‍ک‍زاده‌= ک‍وچ‍ک‌ زاده‌>، م‍ح‍م‍ود
اس‍ت‍ام‍ات‍وپ‍ول‍س‌، آری‍س‌
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
خ‍ان‍گ‍ل‍ی‌ م‍ل‍ک‌ خ‍ی‍ل‍ی‌، ص‍اب‍ر
ب‍ه‍رام‌ ن‍ژاد، م‍ه‍س‍ا
ن‍ی‍روم‍ن‍د، ح‍ام‍د
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌، زان‍ی‍س‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍ذس‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح خاک از طریق پیش بارگذاری
استاماتوپولس ، آریس ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۵۲‌ف‍لا۶۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روسازی راه
<طباطبایی = طباطبائی >، امیرمحمد،۱۳۲۷- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۵۰‬,‭ط۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی اصلاح و تثبیت خاک بوسیله آهک
نیرومند، حامد ؛  تهران ناقوس ، زانیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭‌ن۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
آرایش بهینه < میکروپایل ها= میکروپایل ها >برای بهبود رفتار پی گسترده واقع بر گروه میکروپایل
بهرام نژاد، مهسا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۷۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر عمق و ضخامت پی بر عملکرد< ستون های = ستونهای >سنگی در بهبود رفتار پی گسترده
امجدی ، سید احمدرضا ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۹۳،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بهسازی رسوبات رسی تشکیل شده در آب های حاوی مواد هیدروکربنی با استفاده از سیمان
<کوچکزاده = کوچک زاده >، محمود ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۲۱۰،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
نشست تحکیمی در پی های مستقر بر میکروپایل ها
رامش ، نگین ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۲۱۷،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
مقاومت فشاری تک محوره خاک سیمان در خاک های سولفاته ماسه ای
حسنی ، علی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۲۷۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر< نانو مواد= نانومواد >بر تغییرشکل پذیری و خصوصیات فیزیکی خاک فرو ریزشی
قهرمانی ، فاطمه ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۲۹۳،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عددی رفتار موج شکن های احداث شده بر بستر مستعد روانگرایی و ارائه راهکار بهسازی
خانگلی ملک خیلی ، صابر ؛  علم و فرهنگ فنی و مهنذسی   ، ۱۳۹۸
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک