کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : خ‍اک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌-ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌-ت‍ن‍اس‍ب‍ات‌-ت‍رک‍ی‍ب‌
آه‍ن‍ک‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌ - ش‍ه‍ر س‍ازی‌ - ادب‍ی‍ات‌ م‍ع‍م‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌-ب‍ق‍ای‌ ان‍رژی‌ -ب‍ادگ‍ی‍ره‍ا
م‍ع‍م‍اری‌-ق‍رن‌02
م‍ع‍م‍اری‌ - اس‍ک‍ی‍س‌
م‍ع‍م‍اری‌
م‍ع‍م‍اری‌-ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
م‍ع‍م‍اری‌ داخ‍ل‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - رس‍م‌ ف‍ن‍ی‌
م‍ع‍م‍اران‌ --ک‍اری‍ک‍ات‍وره‍ا و ک‍ارت‍ون‍ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ - روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ --طراح‍ی‌
م‍ع‍م‍اری‌ - ج‍دی‍د ق‍رن‌ 02 - م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر - م‍ع‍م‍اری‌ اس‍پ‍ان‍ی‍ا - ق‍رن‌02
 
پدیدآور:
پ‍ل‌ لازی‍و
م‍ن‍دل‌، گ‍اب‍ری‍ل‌
ام‍ی‍ل‍ی‍و پ‍ی‍ت‍س‍ی‌
ال‍ک‍س‍ان‍در زون‍ی‍س‌
چ‍ی‍ن‍گ‌، ف‍ران‍ک‌،- ۱۹۴۳
ام‍ی‍ر ب‍ان‍ی‌ م‍س‍ع‍ود
پ‍ی‍ت‍ر ک‍ارت‍ر
لازی‍و، پ‍ل‌، ۱۹۳۷-
ب‍رن‍ت‌ س‍ی‌ ب‍رول‍ی‍ن‌
م‍ی‍ل‍ر، س‍ام‌.ف‌.
ب‍رن‍ت‌ س‍ی‌ . ب‍رول‍ی‍ن‌
ادوارت‌ . وای‍ت‌
ب‍ت‍ل‌ م‍ک‌ ک‍ارت‍ی‌
ه‍ل‍م‍ن‌، ل‍وی‍ی‌،۱۹۳۶-
ک‍لارک‌، راج‍ر
آل‍دوب‍ن‍دت‍ی‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر خ‍اک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت معماری
کلارک ، راجر ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌ک۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روند طراحی :مقدمه ای بر معماری و طراحی داخلی
میلر، سام .ف . ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۹ر۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بیان گرافیکی در طراحی و معماری
لازیو، پل ، ۱۹۳۷- ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آهن تزئینی
مندل ، گابریل ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۶۹‬,‭‌م۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معساران : آن پنهان در نقشبندی
هلمن ، لویی ،۱۹۳۶- ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۷۹‬,‭‍ه۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی داخلی
چینگ ، فرانک ،- ۱۹۴۳ ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۵۰‬,‭‌چ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه در معماری
ادوارت . وایت ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰۰‬,‭و۲ ‌م۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سانتیاگو کالاتراوا
الکساندر زونیس ؛  تهران نشر خاک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۳۱۳‬,‭‌ک۲ ز۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پست مدرنیته و معماری ) بررسی جریان های فکری معماری معاصر غرب 0691 -0002
امیر بانی مسعود ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭‌ب 2‌پ۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معماری غرب - از عهد باستان تا مکتب شیکاگو
امیر بانی مسعود ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰‬,‭‌ب ۲ ‌ت۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رنزو پیانو -مشاهیر معماری جهان 4 ( (
امیلیو پیتسی ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۱۲۳‬,‭‌پ۹ ‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مشاهیر معماری جهان )3( نورمن فاستر
آلدوبندتی ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۹۷‬,‭۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بادخان - ملاحظات کالبدی باد در ساختمان
بتل مک کارتی ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۲‬,‭‌ب2‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دید معمار ی - راهبردی به حل مسائل طراحی معماری
برنت سی . برولین ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۴۰‬,‭‌ب۴ د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
دید معماری - راهبردی به حل مسائل طراحی معماری
برنت سی . برولین ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۸۴۰‬,‭‌ب۴ د۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معماری زمینه گرا - سازگاری ساختمانهای جدید با قدیم
برنت سی برولین ؛  اصفهان نشر خاک   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۴۲‬,‭‌ب۴ ‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیان گرافیکی در طراحی و معماری
پل لازیو ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۵‬,‭‌ل۲ ‌ب۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دستنامه باز ارائه معماری
پل لازیو ؛  تهران نشر خاک   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۰‬,‭‌ل۲ ‌ت۴‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
معماری - اسکیس دست آزاد
پل لازیو ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۰۸‬,‭‌ل۲ ‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و آثار ، اندیشه ها و دیدگاههای میس ون دروهه
پیتر کارتر ؛  نشر خاک   ،
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۰۸۸‬,‭‌م۹‌ک۱۶‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3