کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : خ‍ان‍واده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍ان‍واده‌ ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ا -- ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ا
زن‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
اس‍لام‌ و خ‍ان‍واده‌
خ‍ان‍واده‌ه‍ا -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌[ رک‍ورد ح‍ذف‍ی‌]
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌
 
پدیدآور:
ک‍اک‍ی‍ا، ل‍ی‍دا، ۱۳۴۹-
ب‍ارن‍س‌، گ‍ی‍ل‌ گ‍وری‍ل‌،۱۹۴۳ -م‌.
<س‍الاری‌ ف‍ر= س‍الاری‍ف‍ر>، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۲-
ج‍م‍ع‍ی‌ از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌
<ف‍ی‍ل‌= م‍ک‌ گ‍راو>، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ س‍ی‌.، ۱۹۵۰ - م‌
ش‍ک‍وه‍ی‌ ی‍ک‍ت‍ا، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸-
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
ج‍س‍ی‍م‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۳۸-
ج‍ه‍ان‍ش‍اه‍ی‌ ف‍رد، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۹-
ش‍ع‍اع‌ ک‍اظم‍ی‌، م‍ه‍ران‍گ‍ی‍ز، ۱۳۴۵-
ب‍ه‍ن‍ام‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۰۷-
<ب‍رن‍ارد= ب‍رن‍اردز>، ج‍ان‌، ۱۹۵۲ - م‌
 
ناشر:
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌. ؛ ت‍ه‍ران‌، : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا ( س‍م‍ت‌ )
م‍اه‍ی‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
دان‍ژه‌
ارج‍م‍ن‍د، ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
طل‍وع‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍رن‍ی‌
آوای‌ ن‍ور
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ت‍ی‍م‍ورزاده‌، طب‍ی‍ب‌
ارس‍طو
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<خانواده درمانی = خانواده درمانی >در گذر زمان
بارنس ، گیل گوریل ،۱۹۴۳ -م . ؛  مشهد ارسطو   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۲‌خ۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >خانواده موفق
<فیل = مک گراو>، فیلیپ سی .، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران دانژه   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌م۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >خانواده
شکوهی یکتا، محسن ، ۱۳۳۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۸۰۹۰۹۰نمابر ۸۸۸۰۹۸۹۸ ،آدرس ناشر :تهران - خ کریم خان زند- نبش میرزای شیرازی - ش ۱۱۱- طبقه سوم شرقی تیمورزاده ، طبیب   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ش۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به مطالعات خانواده
<برنارد= برناردز>، جان ، ۱۹۵۲ - م ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ب۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خانواده در نگرش اسلام و< روان شناسی = روانشناسی >
<سالاری فر= سالاریفر>، محمدرضا، ۱۳۴۲- ؛  قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه . ؛ تهران ، : سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها ( سمت )   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۳‬,‭‌خ۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر< جامعه شناسی = جامعه شناسی >خانواده
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دانش خانواده و جمعیت
جمعی از نویسندگان ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۶/۵‬,‭آ۹د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی خانواده :برگرفته از دیدگاه های روان شناسی و اسلام ( با رویکرد فرهنگ ایرانی )
شعاع کاظمی ، مهرانگیز، ۱۳۴۵- ؛  تهران آوای نور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ش۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آموزش خانواده ( هفت مفهوم بنیادی )
کاکیا، لیدا، ۱۳۴۹- ؛  تهران طلوع دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ک۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
روش تحلیل خانواده < :روان شناسی = روانشناسی >خانواده به زبان ساده
جهانشاهی فرد، سعید، ۱۳۴۹- ؛  تهران ارجمند، کتاب ارجمند   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸‬,‭‌ج۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
زن و خانواده در مسیر تاریخ
جسیم ، اسماعیل ، ۱۳۳۸- ؛  تهران bتلفن ناشر :46309372190 ،آدرس ناشر :تهران نشر علمی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۱۲۱‬,‭‌ج۵ز۹۳‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تحولات خانواده :پویایی خانواده در حوزه های فرهنگی گوناگون
بهنام ، جمشید، ۱۳۰۷- ؛  تهران ماهی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ب۹‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک