کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍ل‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ف‍رخ‌ زاد،ف‍روغ‌،۱۳۴۵-۱۳۱۳،--س‍ی‍ن‍م‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ک‍م‍دی‌ -- ای‍ران‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ت‍ق‍وای‍ی‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۱۹ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
س‍ی‍ن‍م‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا - ن‍م‍ای‍ش‌
س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۶ -- - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌،غ‍لام‌
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
<غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌= غ‍لام‍ح‍ی‍دری‌>، م‍ه‍دی‌
غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌، گ‍ردآورن‍ده‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
ن‍گ‍اه‌
ن‍ش‍ر چ‍ک‍ام‍ه‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ه‍ی‍ل‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍م‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ آگ‍اه‌
ب‍ه‌ن‍گ‍ار
ف‍ی‍ل‍م‍خ‍ان‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تراژدی سینمای کمدی ایران
حیدری ، غلام ؛  تهران فیلمخانه ملی ایران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ک۸‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( ۱۳۵۸-۱۳۶۵)
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( فیلم شناسی سینمای ایران )۱۳۴۰- ۱۳۰۹
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( :فیلم شناسی سینمای ایران ( )۱۳۴۶-۱۳۴۱)
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فیلمشناخت ایران ( فیلم شناسی سینمای ایران )۱۳۷۲- ۱۳۷۰
حیدری ، غلام ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭‌ح۹‌ف۹۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
معرفی و نقد فیلم های محسن مخملباف
حیدری ، غلام ، گردآورنده ؛  تهران موسسه انتشارات آگاه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭‌م۳‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
معرفی و نقد آثار ناصر تقوایی
حیدری ، غلام ؛  تهران به نگار   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭‌ت۷‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سینمای ایران :برداشت ناتمام
حیدری ، غلام ؛  تهران نشر چکامه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فروغ فرخ زاد و سینما
حیدری ،غلام ؛  تهران نشر علم   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸/۳‬,‭‌ح۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل حسابداری میانه ( ۲)
<غلام حیدری = غلامحیدری >، مهدی ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌غ۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات و خطرات فیلمبرداران سینمای ایران
غلام حیدری ؛  دفتر پژوهشهای فرهنگی   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۲۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
معرفی و نقد فیلم های امیر نادری
غلام حیدری ؛  سهیل   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۱۹۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
یک گفت و گو - ساموئل خاچیکیان
غلام حیدری ؛  نگاه   ،
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۲۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک