کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ی‍دری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۵۱-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ ج‍ه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ ت‍ور -- آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
راه‍ن‍م‍ای‍ان‌ ت‍ور
 
پدیدآور:
ح‍ی‍دری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۵۱-
دروی‍ش‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۳-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
م‍ه‍ک‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فن راهنمایی در تور
حیدری ، اصغر، ۱۳۵۱- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۴‬,‭‌ح۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناخت روحیات ملل
حیدری ، اصغر، ۱۳۵۱- ؛  تهران مهکامه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ح۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< سازمان های = سازمان های >دولتی ایران و سازمان های گردشگری ( رشته مدیریت جهانگردی )
درویش ، حسن ، ۱۳۴۳- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۶‬,‭د۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فن راهنمایی
حیدری ، اصغر، ۱۳۵۱- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۴‬,‭‌ح۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک