کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۶-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍رخ‍زاد، ف‍روغ‌، ۱۳۱۳ - ۱۳۴۵ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۰۷-۱۳۶۹ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۱۴
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
 
پدیدآور:
س‍پ‍ه‍ری‌، س‍ه‍راب‌، ۱۳۰۷- ۱۳۵۹
ح‍ق‍وق‍ی‌،م‍ح‍م‍د،۱۳۱۶-
ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۶-
 
ناشر:
ف‍ک‍ر روز
ن‍ش‍ر دان‍ش‍ی‍ار
ن‍گ‍اه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
از بامداد نقره و خاکستر( شعرهای سال های ۶۵ تا۶۸)
حقوقی ، محمد، ۱۳۱۶- ؛  تهران فکر روز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۲۲‬,‭‌ق۸‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فروغ فرخزاد :شعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز شعرهای برگزیده تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ، محمد، ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات نگاه   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۶۴‬,‭‌ح۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
احمد شاملو :شعر شاملو از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده ، تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ،محمد،۱۳۱۶- ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۶۸-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۱۴‬,‭‌ش۲۱۳‌ش‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهدی اخوان ثالث :شعر مهدی اخوان ثالث از آغاز تا امروز،شعرهای برگزیده ،تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
حقوقی ،محمد،۱۳۱۶- ؛  تهران نشر دانشیار   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۴۷‬,‭‌ح۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سهراب سپهری :شعر سهراب سپهری از آغاز تا امروز، شعرهای برگزیده ، تفسیر و تحلیل موفق ترین شعرها
سپهری ، سهراب ، ۱۳۰۷- ۱۳۵۹ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۰۹۴‬,‭‌ح۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک