کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ خ‍ان‍واده‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
آرای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌--ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌-- ای‍ران‌
ت‍ع‍ه‍دات‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ -- ای‍ران‌
آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ -- م‍دن‍ی‌--ای‍ران‌
ق‍رارداده‍ا--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ - ای‍ران‌
م‍س‍وول‍ی‍ت‌( ح‍ق‍وق‌ -- )ای‍ران‌
ف‍ق‍ه‌ -- ق‍واع‍د
وص‍ی‍ت‌--ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌--ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ اداری‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ --ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر،۱۳۰۶-
ای‍ران‌.ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
م‍دن‍ی‌، س‍ی‍د ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
ام‍ی‍ری‌ ق‍ائ‍م‌م‍ق‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د،۱۲۹۷-
ق‍اس‍م‌زاده‌، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۹-
ش‍ه‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۳-
ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر، ۱۳۰۶-
ص‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۲-
ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ام‍ی‍ار، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۴۳-
م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۴-
ام‍ام‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۲۸۳-
ص‍ف‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۲-
طب‍اطب‍ائ‍ی‌ م‍ؤت‍م‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۰۳-
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
س‍م‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ای‍دار
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)؛ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ار: ب‍ه‍م‍ن‌ ب‍رن‍ا
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر: ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌: ق‍ق‍ن‍وس‌
ن‍ش‍ر دوران‌
ع‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌
ن‍ش‍ر ادگ‍س‍ت‍رد
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :قواعد عمومی قراردادها
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار: بهمن برنا   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ح۷۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی
امامی ، حسن ،۱۲۸۳- ؛  تهران دانشگاه تهران ، کتابفروشی اسلامیه   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲/۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اداری
طباطبائی مؤتمنی ، منوچهر،۱۳۰۳- ؛  تهران سمت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۷۲۰‬,‭ط۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی
صفایی ، حسین ،۱۳۱۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۳۴۶/۵۵‬,‭‌ص۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
قواعد فقه
محقق داماد، مصطفی ، ۱۳۲۴- ؛  [تهران ] سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )؛نشر علوم اسلامی   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۶۹/۵‬,‭‌م۳‌ق۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی
صفایی ، حسین ، ۱۳۱۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۵-۸۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۶۲۳‬,‭‌ص۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی ، اعمال حقوقی :قرارداد - ایقاع
کاتوزیان ، ناصر، ۱۳۰۶- ؛  [تهران ] انتشار: بهمن برنا   ، ۱۳۷۹-۸۵
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲د۹‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دوره مقدماتی حقوق مدنی :درسهای از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲د۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
گزیده آرای دادگاههای حقوقی
کامیار، محمدرضا،۱۳۴۳- ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۸۷‬,‭‌ک۴‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آیین دادرسی مدنی
مدنی ، سید جلال الدین ؛  [بی جا] انتشارات پایدار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۷۱۰‬,‭‌م۳‌ی۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات مربوط به خانواده :زن در قانون اساسی -حقوق ملت در قانون اساسی ...با آخرین اصلاحیه ها والحاقات همراه با...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۳۴‬,‭‌ق۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات حقوقی (حقوق مدنی ، حقوق بازرگانی ، حقوق کیفری ، حقوق بین الملل خصوصی )
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ش۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات
شهیدی ، مهدی ،۱۳۱۳- ؛  تهران عصر حقوق   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۵۸‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
وصیت در حقوق مدنی ایران
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران دانشگاه تهران : ققنوس   ، ۱۳۷۶-۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۷۸۵‬,‭‌ک۲و۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه هایی در حقوق امروز
کاشانی ، محمود ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۸‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی مسوولیت مدنی
قاسم زاده ، مرتضی ،۱۳۳۹- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۷۹‬,‭‌ق۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق مدنی :حقوق تعهدات
جعفری لنگرودی ، محمدجعفر ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۷۸-۸۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ج۷د۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تعهدات
امیری قائم مقامی ، عبدالمجید،۱۲۹۷- ؛  تهران نشر دادگستر: نشر میزان   ، ۱۳۷۸-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :عقود معین
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۲‬,‭‌ک۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مدنی :ایقاع ، نظریه عمومی - ایقاع معین
کاتوزیان ، ناصر،۱۳۰۶- ؛  تهران نشر ادگسترد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۰۰‬,‭‌ک۲‌ح۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5