کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا --ای‍ران‌
ق‍ان‍ون‌ م‍طب‍وع‍ات‌ -- ای‍ران‌
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌-- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا--ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ --ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
واح‍دی‌ ن‍وای‍ی‌،آوا
م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ره‍ام‍ی‌،م‍ح‍س‍ن‌،۱۳۳۵-
ول‍ی‍دی‌، ص‍ال‍ح‌
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۸-
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌،م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر،۱۳۳۶-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌،۱۳۱۶-
ق‍اس‍م‍ی‌، ن‍اص‍ر
م‍ی‍رم‍ح‍م‍د ص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۵-
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍د ه‍ادی‌۱۳۳۷-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌ ،ای‍رج‌،۱۳۱۶-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌، ۱۳۱۶-
ص‍ادق‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۳۳۷-
گ‍ل‍دوزی‍ان‌، ای‍رج‌ ۱۳۱۶-
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ واح‍ک‍ام‌
پ‍ی‍م‍ان‍ی‌، ض‍ی‍اءال‍دی‍ن‌،۱۳۰۲-
اردب‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۶-
م‍ی‍رم‍ح‍م‍دص‍ادق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۳۵-
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر داد
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌: ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍رم‍ی‍زان‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د): دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ وان‍ت‍ش‍ارات‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍ی‍زان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، (س‍م‍ت‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
س‍ن‍ج‍ش‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍درس‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
ولیدی ، صالح ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭و۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه اموال )
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جرائم علیه اموال و مالکیت :کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، سرقت ، صدور چک پرداخت نشدنی
میرمحمد صادقی ، حسین ، ۱۳۳۵- ؛  تهران نشرمیزان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی
اردبیلی ، محمدعلی ، ۱۳۲۶- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ف‍لا۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های حقوق جزای عمومی ( ۱-۲-۳)
گلدوزیان ، ایرج ، ۱۳۱۶- ؛  [تهران ] نشر میزان : نشر دادگستر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ب۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۱)
صادقی ، محمدهادی ، ۱۳۳۷- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۹-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭‌ص۲‌ح۷‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ، ایرج ۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد): دانشگاه تهران ،موسسه چاپ وانتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
جرایم مطبوعاتی :بررسی تطبیقی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران و انگلستان
شیخ الاسلامی ، عباس ،۱۳۴۸- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۵۰۰‬,‭‌ش۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای عمومی ایران
گلدوزیان ،ایرج ،۱۳۱۶- ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی :شامل کلیه قوانین و مقررات ...وسایر قوانین مربوطه با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین واحکام ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی مشتمل بر :جرایم علیه امنیت داخلی کشور
پیمانی ، ضیاءالدین ،۱۳۰۲- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌پ۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات تامینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران
قاسمی ، ناصر ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۹۶۰‬,‭‌ف‍لا۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :جرائم علیه تمامیت جسمانی ، اموال و مالکیت ، امنیت و آسایش عمومی
گلدوزیان ، ایرج ،۱۳۱۶- ؛  تهران موسسه انتشاراتی جهاددانشگاهی : میزان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌گ۸‌ح۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دوره حقوق جزای عمومی
محسنی ، مرتضی ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۳ )جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ( مطالعه تطبیقی )
میرمحمدصادقی ، حسین ،۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌م۹‌ح۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان
واحدی نوایی ،آوا ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۲۲‬,‭و۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اقدامات تامینی و تربیتی
رهامی ،محسن ،۱۳۳۵- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۹۹۶۰‬,‭‌ف‍لا۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( ۱)
صادقی ، محمد هادی ۱۳۳۷- ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭‌ص۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی :چک پرداخت نشدنی براساس آخرین اصلاحات قانون صدور چک
ولیدی ، صالح ؛  تهران نشر داد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۵۶‬,‭و۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری و جرایم مشابه در حقوق ایران
حبیب زاده ،محمدجعفر،۱۳۳۶- ؛  تهران سنجش و سنجش تکمیلی مدرس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3