کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ زن‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر( اس‍لام‌)
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ --م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ق‍رارداده‍ای‌ ژن‍و( ۱۹۴۹م‌).
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌-- ۴۰ ق‌ -- .دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌،روح‌ال‍ل‍ه‌،ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹-۱۳۶۸--ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر --ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر(ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌)
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌
ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر --اع‍لام‍ی‍ه‌ه‍ا، ش‍ع‍اره‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌
 
پدیدآور:
آق‍ای‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌، ۱۳۳۱-
م‍ی‍ر م‍وس‍وی‌،ع‍ل‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ی‌ب‍ی‍رک‍ی‌،ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌
ج‍ن‍ی‍دی‌،ف‍ری‍دون‌
ص‍ف‍ائ‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۲-
ح‍م‍ی‍دی‌، ف‍ری‍ده‌
ق‍اض‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۱۰-
ج‍ان‍س‍ون‌، گ‍ل‍ن‌
م‍ی‍رت‍راب‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد،م‍ص‍طف‍ی‌،۱۳۲۴-
م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
والاس‌، رب‍ه‌ک‍ا
 
ناشر:
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
اطلاع‍ات‌
ن‍ش‍ر ب‍ل‍خ‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
دادگ‍س‍ت‍ر
ن‍ش‍ر س‍رس‍م‌،ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر دوس‍ت‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (م‍اج‍د)
س‍رس‍م‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ه‍لال‌ اح‍م‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌،س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر دادگ‍س‍ت‍ر
روش‍ن‍گ‍ران‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ زن‍ان‌
س‍خ‍ن‌، ش‍ه‍اب‌ ث‍اق‍ب‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه های حقوق بشر
تهران موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر در جهان امروز و حقوق جهان در ایران باستان
جنیدی ،فریدون ؛  تهران نشر بلخ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴‬,‭‌ج۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نظام بین المللی حقوق بشر
مهرپور، حسین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴‬,‭‌م۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر در اسناد بین المللی و مواضع جمهوری اسلامی ایران
مهرپور، حسین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
گفتارهایی در حقوق عمومی
قاضی ، ابوالفضل ، ۱۳۱۰- ؛  تهران نشر دادگستر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭K‬,‭۴۶‬,‭‌ق۲‌گ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب
میر موسوی ،علی ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱‬,‭‌م۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حقوق بشر
آقایی ، بهمن ، ۱۳۳۱- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭آ۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بین الملل
والاس ، ربه کا ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۳۲۹۵‬,‭و۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق بشر در پرتو تحولات بین المللی
تهران دادگستر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭‌ح۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سیاست خارجی و روابط بین الملل از دیدگاه امام خمینی (س )
داستانی بیرکی ،علی ، گردآورنده ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌س۹‌خ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
رژیم شاه و سازمانهای حقوق بشر(۱۳۵۰-۱۳۵۷)
میرترابی ، سعید ؛  تهران مرکز اسناد انقلاب اسلامی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭‌م۹ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر حقوق اسلامی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱‬,‭د۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقالاتی درباره حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی
صفائی ، حسین ، ۱۳۱۲- ؛  [تهران ] نشر میزان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭JX‬,‭۱۳۰۸‬,‭‌ص۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دین ، فلسفه و قانون
محقق داماد،مصطفی ،۱۳۲۴- ؛  تهران سخن ، شهاب ثاقب   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۵۱‬,‭‌م۳د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
رعایت حقوق بشر دوستانه بین المللی
تهران نشر سرسم ،کمیته ملی حقوق بشر دوستانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭ر۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بررسی تحولات اخیر حقوق بشردوستانه بین المللی :مجموعه مقالات نخستین همایش ...
همایش حقوق بشردوستانه بین المللی ( نخستین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  تهران سرسم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭JC‬,‭۵۷۱‬,‭‍ه۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با حقوق بشردوستانه بین المللی به همراه کنوانسیون های چهارگانه ژنو پروتکل های الحاقی و قوانین و مقررات دیگر
تهران جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭آ۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حقوق زنان حقوق بشر
حمیدی ، فریده ؛  تهران روشنگران و مطالعات زنان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۱۲۳۷‬,‭‌ح۸‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دانشنامه امام علی ( ع )
تهران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ،سازمان انتشارات   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۷/۳۶‬,‭د۲۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و تاریخچه ی آن
جانسون ، گلن ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۲۴۰/۴‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3