کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ --ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ -، روح‌ال‍ل‍ه‌ -، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ -، ۱۲۷۹- ۱۳۶۸ -- . دی‍دگ‍اه‌ درب‍اره‌ دم‍وک‍راس‍ی‌
ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ --ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۶۸-۱۲۸۰ -- ن‍ظری‍ه‌ درب‍اره‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ - )ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
م‍ن‍ص‍ور، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۳۲۰ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۰-
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌، ق‍اس‍م‌،۱۳۴۰ -گ‍ردآورن‍ده‌
<ن‍ظر پ‍ور= ن‍ظرپ‍ور>، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۴-
وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍رس‍اع‍د
ص‍ف‍ار، م‍ح‍م‍دج‍واد
ن‍ج‍ف‍ی‌اس‍ف‍اد، م‍رت‍ض‍ی‌،۱۳۳۳-
م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۲ - ، گ‍ردآورن‍ده‌
ام‍ی‍ن‍ی‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۵۶-
ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌ ، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ص‍رام‍ی‌،س‍ی‍ف‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۱-
ب‍وش‍ه‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲-
م‍رن‍دی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ت‍وح‍ی‍دی‌، اح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۶-
م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌،۱۳۱۶-
 
ناشر:
پ‍ارس‍ای‍ان‌
اطلاع‍ات‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ال‍ه‍دی‌
س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ی‍ک‍ص‍دم‍ی‍ن‌ س‍ال‌ م‍ی‍لاد ام‍ام‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
آف‍ت‍اب‌ ت‍وس‍ع‍ه‌
پ‍ای‍دار
م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ردادگ‍س‍ت‍ر،ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
م‍ع‍ارف‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی :آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
صفار، محمدجواد ؛  تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭KPF‬,‭‌ص۶‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
هاشمی ، محمد،۱۳۲۰- ؛  تهران نشردادگستر،نشر میزان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‍ه۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی
بوشهری ، جعفر، ۱۳۰۲- ؛  تهران کتابخانه گنج دانش   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭K‬,‭۳۱۶۵‬,‭‌ب۸۶‌ح۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران
مدنی ، جلال الدین ،۱۳۱۶- ؛  تهران پایدار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۷۰‬,‭‌م۴‌ح۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران
شعبانی ، قاسم ،۱۳۴۰ -گردآورنده ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۹-۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌ش۷‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مردم در حکومت از دیدگاه امام خمینی (س )با توجه به مبانی و ادله در منابع اسلامی
صرامی ،سیف الله ، ۱۳۴۱- ؛  تهران ستاد بزرگداشت یکصدمین سال میلاد امام   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌ص۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نجفی اسفاد، مرتضی ،۱۳۳۳- ؛  تهران انتشارات بین المللی الهدی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌ن۳‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
مرندی ، محمدرضا ؛  قم پارسایان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌م۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭و۸‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کلیات حقوق اساسی
عمید زنجانی ، عباسعلی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌ع۸‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حقوق اساسی
عمید زنجانی ، عباسعلی ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌ع۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭و۸‌ق۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تاملی در اصول کلی نظام ، حقوق و< آزادی های = آزادی های >مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
توحیدی ، احمدرضا، ۱۳۵۶- ؛  قم معارف   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴‬,‭‌ت۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی :مجموعه مباحث همایشهای هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
مهرپور، حسین ، ۱۳۲۲ - ، گردآورنده ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴‬,‭‌م۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهار قدرت در< مردم سالاری = مردم سالاری >دینی ( بر اساس دیدگاههای امام خمینی ره و قانون اساسی )
امینی ، پرویز، ۱۳۵۶- ؛  تهران آفتاب توسعه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۴/۵‬,‭‌م۴‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان درباره قانون اساسی همراه با قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ اصلاحات ، تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸
منصور، جهانگیر، ۱۳۲۰ - ، گردآورنده ؛  تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سازمان چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌م۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
<نظر پور= نظرپور>، مهدی ، ۱۳۴۴- ؛  قم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دفتر نشر معارف   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۲۰۶۴/۵۱۳‬,‭‌ن۶آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک