کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌ -- ای‍ران‌
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌
ح‍ق‌ م‍ول‍ف‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ م‍ع‍ن‍وی‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۶۸-
وک‍ی‍ل‌، ام‍ی‍رس‍اع‍د
م‍وس‍وی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌ س‍ادات‌، ۱۳۵۶-
ام‍ان‍ی‌، ت‍ق‍ی‌،۱۳۵۸ -گ‍ردآورن‍ده‌
زرک‍لام‌، س‍ت‍ار
آی‍ت‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
<ک‍اری‌= ک‍ری‌>، پ‍ی‍ت‍ر
اس‍لام‍ی‌، ش‍ی‍رزاد، ۱۳۴۹-
 
ناشر:
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ج‍د
ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
م‍ی‍زان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر ح‍ق‍وق‍دان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
م‍ج‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق آفرینشهای فکری با تاکید بر حقوق آفرینشهای ادبی و هنری
آیتی ، حمید ؛  تهران نشر حقوقدان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭آ۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حمایت از حقوق مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران
وکیل ، امیرساعد ؛  تهران مجمع علمی و فرهنگی مجد   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭و۸‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری ( معنوی )اعم از ملی و بین المللی
امانی ، تقی ،۱۳۵۸ -گردآورنده ؛  تهران بهنامی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭‌ف‍لا۸‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مالکیت ادبی و هنری
زرکلام ، ستار ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب عوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭ز۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حقوق رسانه
<کاری = کری >، پیتر ؛  تهران میزان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭KD‬,‭۲۸۷۰‬,‭‌ک۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه قوانین < مالکیتهای = مالکیت های >فکری ( مالکیت صنعتی - مالکیت ادبی و هنری ... )
اسلامی ، شیرزاد، ۱۳۴۹- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حقوق پدیدآورندگان < نرم افزارهای = نرم افزارهای >رایانه ای
موسوی ، نعیمه سادات ، ۱۳۵۶- ؛  تهران مجد   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰‬,‭‌م۹‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حقوق مالکیت فکری < آفرینش های = آفرینشهای >رسانه ای
حسنی ، محمدمهدی ، ۱۳۶۸- ؛  تهران دانشگاه امام صادق (ع )   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۱۶۰/۲‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک