کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍س‍ی‍ن‌ اخ‍ت‍ر م‍ح‍ق‍ق‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آش‍ام‍ی‍دن‍ی‍ه‍ا --ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
 
پدیدآور:
اخ‍ت‍رم‍ح‍ق‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
اخ‍ت‍ر م‍ح‍ق‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ح‍س‍ی‍ن‌ اخ‍ت‍ر م‍ح‍ق‍ق‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
صنایع نوشابه سازی
اختر محققی ، حسین ؛  تهران حسین اختر محققی   ، ۱۳۸۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی اینترنت
اخترمحققی ، حسین ؛  تهران حسین اختر محققی   ، ۱۳۸۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک