کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ردش‍گ‍ری‌ ش‍رای‍ط خ‍ری‍د، ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌، گ‍ردش‍گ‍ران‌ خ‍ارج‍ی‌ ورودی‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ خ‍ل‍اق‌
ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍رن‍د
طرح‍واره‌
س‍ب‍د س‍ه‍ام‌
ت‍س‍ب‍ی‍ب‌ -- ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ --ای‍ران‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ روس‍ت‍ای‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ پ‍ای‍دار
م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ب‍رن‍د
گ‍ردش‍گ‍ران‌ و درآم‍دزای‍ی‌ ش‍ه‍ره‍ا
س‍اخ‍ت‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌
ب‍ه‍س‍ازی‌ خ‍اک‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار گ‍ردش‍گ‍ری‌ و راه‍ه‍ا( م‍س‍ی‍ره‍ا)
خ‍دم‍ات‌
زن‍ج‍ی‍ره‌ ت‍ام‍ی‍ن‌
اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- از آغ‍از ت‍ا۴۱ ق‌
گ‍ردش‍گ‍ری‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ت‍ق‍اض‍ای‌ گ‍ردش‍گ‍ران‌ ورودی‌ ، LDRA، HCRAG، ن‍وس‍ان‍ات‌ ن‍رخ‌ ارز، ای‍ران‌
پ‍ارک‌ م‍وض‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
ج‍وش‍ن‌، ب‍ه‍ن‍از
رح‍ی‍م‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍روم‍ن‍د، اح‍س‍ان‌
زورم‍ن‍د ش‍ه‍ری‍اری‌، س‍پ‍ی‍ده‌
ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۹-
ن‍ی‍دان‍ی‌، ی‍اس‍م‍ی‍ن‌
ح‍س‍ن‍ی‌،< ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر= ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر>،۱۳۱۷-
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌
روان‍ش‍ی‍د،< ره‍ا س‍ادات‌= ره‍اال‍س‍ادات‌>
ق‍دی‍ری‌ ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍د
ن‍ج‍ار دی‍س‍ف‍ان‍ی‌، ال‍ه‍ام‌
گ‍ودرزی‌، ف‍اطم‍ه‌
ص‍ادق‍ی‌، س‍ه‍ی‍لا
ب‍س‍ت‍ه‌ ن‍گ‍ار، م‍ه‍رن‍وش‌
ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌،< س‍ی‍م‍اس‍ادات‌= س‍ی‍م‍ا س‍ادات‌>
ت‍وان‍ا اح‍م‍دی‍ان‌، م‍ن‍ص‍وره‌
رض‍ام‍ن‍د پ‍ارس‍ای‍ی‌، ح‍ج‍ت‌
گ‍ی‍لان‍ی‌، ن‍ی‍ل‍وف‍ر
ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ودن‍ج‍ی‍ب‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌
ع‍ل‍وم‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ رض‍وی‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تحلیلی صدر اسلام
حسنی ،< علی اکبر= علی اکبر>،۱۳۱۷- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۴‬,‭‌ح۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
رابطه سببیت در حقوق کیفری
حسنی ، محمودنجیب ؛  مشهد دانشگاه علوم اسلامی رضوی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۷۹۴/۳‬,‭‌ح۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه ، شیوه های < فرزند پروری = فرزندپروری >ادراک شده و الگوهای ارتباطی در زوجین با سبک مقابله مساله مدار و هیجان مدار
حسنی ، ملیحه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۷،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی مناطق روستایی ( مطالعه موردی : روستای جلیزجند از توابع فیروزکوه )
زورمند شهریاری ، سپیده ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۲،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ارائه مدل انتخاب سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با بکارگیری روش < تصمیم گیری = تصمیم گیری < >چندمعیاره = چند معیاره >
صادقی ، سهیلا ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۹،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
شناسایی < استراتژی های = استراتژیهای >آژانس های گردشگری شهر تهران و بررسی تأثیر آنها بر عملکرد برند
قدیری نیا، محمد ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۶۳،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر استقرار مدیریت استراتژیک برند بر تبدیل < جاذبه های = جاذبه های >گردشگری شهرستان دماوند به یک مقصد گردشگری
نیرومند، احسان ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۶۴،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی < استراتژی های = استراتژی های >کاهش ریسک زنجیره تامین در صنعت داروسازی در کشور ایران
گودرزی ، فاطمه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۸۲،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل مؤثر بر پایداری زنجیره تأمین و اولویت بندی آنها در صنعت فولاد شرکت راهبران فولاد آریا )رافا
روانشید،< رها سادات = رهاالسادات > ؛  علم و فرهنگ ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۰۱،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر نظام و ساختار مالکیت در صنعت هتلداری درجذب مشتری مطالعه موردی : استان تهران
جوشن ، بهناز ؛  دانشگاه علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۴۱،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
<ویژگی های = ویژگیهای >محصول و عوامل محیطی موثر بر خرید گردشگران ( مطالعه موردی : شهر اصفهان )
رحیمی ، الهام ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۳۹،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تقاضای گردشگران ورودی ایران
رضامند پارسایی ، حجت ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۵۲،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش گردشگری خانه های دوم در بهبود کیفیت زندگی روستاییان ( مطالعه موردی :دهستان سعیدآباد
نیدانی ، یاسمین ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۵۳،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
قیمت گذاری ورودیه < پارک های = پارکهای >موضوعی بر اساس ترجیحات مشتریان -مطالعه ی موردی پارک ارم تهران
فقیهی ،< سیماسادات = سیما سادات > ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۷۶،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر گردشگران بر سبک زندگی جامعه میزبان ( مطالعه موردی شهر مشهد)
توانا احمدیان ، منصوره ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۱۹،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
گردشگری خلاق ( از تبیین مدل مفهومی تا پایداری اکوسیستم )
حسنی ، علی ، ۱۳۳۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۲۳۸۱۷۱،آدرس ناشر :تهران - بلوار اشرفی اصفهانی - خیابان شهید قموشی (پارک سابق )- دانشگاه علم و فرهنگ - طبقه اول - انتشارات دانشگاه دانشگاه علم و فرهنگ   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۱۵۵‬,‭‌ح۵‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل تحلیل شبکه اجتماعی اکوسیستم گردشگری شهر خلاق گسترونومی مورد مطالعه :شهر رشت
بسته نگار، مهرنوش ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۳۹۷، ۱۳۰،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی مسیرهای گردشگری در منطقه ۱۲ شهرداری تهران
گیلانی ، نیلوفر ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۳۲،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
مقاومت فشاری تک محوره خاک سیمان در خاک های سولفاته ماسه ای
حسنی ، علی ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۲۷۲،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی منو رستوران دانشگاه علم و فرهنگ با استفاده از ترجیحات مشتریان
نجار دیسفانی ، الهام ؛  علم و فرهنگ علوم گردشگری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶، ۱۳۹،GT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2