کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‍داری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
اک‍س‍ل‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌ ان‍ت‍ق‍الات‌ --ح‍س‍اب‍داری‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍رم‌اف‍زار پ‍ای‍اپ‍ای‌
آم‍ار
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
ت‍الان‍ه‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،۱۳۳۵-
ک‍اش‍ف‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا
ق‍ن‍ب‍رزاده‌ن‍ی‍ار، م‍ظف‍ر،۱۳۲۳-
ه‍ی‍ل‍ت‍ون‌، رون‍ال‍د
ان‍واری‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۲-
<ه‍ورن‌ گ‍رن‌= ه‍ورن‌گ‍رن‌>، چ‍ارل‍ز، ۱۹۲۶-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
ظری‍ف‌ ف‍رد،اح‍م‍د،۱۳۴۶-
<ب‍زرگ‌ اص‍ل‌= ب‍زرگ‌اص‍ل‌>، م‍وس‍ی‌،۱۳۴۸-
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا،۱۳۱۱-
ع‍ال‍ی‌ور،ع‍زی‍ز،۱۳۲۶-
ظری‍ف‌ف‍رد، اح‍م‍د،۱۳۴۶-
ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌، رض‍ا، ۱۳۱۱-
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۹-
خ‍دادوس‍ت‌، طاه‍ره‌، ۱۳۱۵-
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍رداد،۱۳۵۸-
ق‍ادری‌،ای‍رج‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
م‍وس‍س‍ه‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍ل‍ی‌ و س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌، آژن‍گ‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ای‍رج‌ ن‍وروش‌،ک‍ت‍اب‌ ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ن‍س‍ی‍م‌ ح‍ی‍ات‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
طراح‍ان‌ ن‍ش‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ م‍ح‍دث‌ ن‍وری‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
م‍ه‍رب‍ان‌ ن‍ش‍ر
ک‍ت‍اب‌ ف‍رزان‍ه‌، ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری ( انگلیسی ، فارسی /فارسی ، انگلیسی )شامل :بیش از ۲۲۰۰۰ واژه و اصلاح
حقیقی ، محمدعلی ، ۱۳۴۰- ؛  [تهران ] نشر ترمه ، آژنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ح۷‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۳[ سه ]همراه با مسئله های حل شده قابل استفاده برای دانشجویان حسابداری ...
تالانه ، عبدالرضا،۱۳۳۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۰‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۳ :)مدیریت
<هورن گرن = هورن گرن >، چارلز، ۱۹۲۶- ؛  تهران ایرج نوروش ،کتاب نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری در مدیریت و مدیریت مالی
خدادوست ، طاهره ، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌خ۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌ب۳‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت
شباهنگ ، رضا، ۱۳۱۱- ؛  تهران موسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ش۲۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی عملکرد مدیریت
شباهنگ ، رضا ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌ش۲‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ، مدیریت و اقتصادی کاربردی
کاشف بهرامی ، فرهنگ ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ( ۲)
نیکوکار، مسعود، ۱۳۳۲- ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲‌ن۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مبانی سیستمهای اطلاعاتی
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۶‬,‭‌ف‍لا۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
قیمت گذاری انتقالات داخلی
عالی ور،عزیز،۱۳۲۶- ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌ع۲‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی
<هورن گرن = هورن گرن >، چارلز، ۱۹۲۶- ؛  تهران کتاب فرزانه ، ترمه   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‍ه۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدلهای خطی برآورد و رگرسیون کاربرد در رشته های :اقتصاد،مدیریت ،حسابداری
قنبرزاده نیار، مظفر،۱۳۲۳- ؛  نور موسسه آموزش عالی علامه محدث نوری   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭‌ق۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد = ]lecxE اکسل :]اکسل در تهیه اطلاعات حسابداری مدیریت
قادری ،ایرج ؛  تهران مهربان نشر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌ق۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی پیرامون حسابداری صنعتی در قالب نکته و تست
ظریف فرد،احمد،۱۳۴۶- ؛  قم نسیم حیات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹ظ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت
شباهنگ ، رضا،۱۳۱۱- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ش۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مالی با استفاده از نرم افزار پایاپای ( نسخه آموزشی -نگارش ۲/۰)
اسماعیلی ، مهرداد،۱۳۵۸- ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۴‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری مدیریت :ارزش آفرینی در محیط تجاری پویا
هیلتون ، رونالد ؛  تهران چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‍ه۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ( ۱)
<بزرگ اصل = بزرگ اصل >، موسی ،۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ( ۱)
ظریف فرد، احمد،۱۳۴۶- ؛  شیراز نسیم حیات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭ظ۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3