کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- اس‍ت‍ان‍دارده‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ --ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌--آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ م‍دی‍ری‍ت‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
اح‍م‍دپ‍ور، اح‍م‍د
س‍ج‍ادی‌ ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌،۱۲۹۶-
اس‍ک‍ن‍دری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۵-
ن‍وروش‌، ای‍رج‌
س‍ج‍ادی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌،۱۲۹۶-
<ه‍ورن‌ گ‍رن‌= ه‍ورن‌گ‍رن‌>، چ‍ارل‍ز، ۱۹۲۶-
س‍ج‍ادی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌، ۱۲۹۶- ۱۳۶۷
ف‍ولادی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
م‍ی‍ه‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌،۱۹۴۶-
آب‍ن‍وس‌، س‍ورن‌،۱۳۳۰-
ان‍واری‌رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
س‍رخ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۵۱-
درگ‍اه‍ی‌،رض‍ا،
م‍ص‍در، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ه‍وان‍س‍ی‍ان‌ف‍ر، گ‍ارو
ت‍ی‍م‍وری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۹-
خ‍دادوس‍ت‌، طاه‍ره‌، ۱۳۱۵-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌)
ک‍ی‍وم‍رث‌
آی‍دی‍ن‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ک‍ت‍اب‌ ن‍و
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ت‍رم‍ه‌
ح‍ف‍ی‍ظ
ف‍روردی‍ن‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اداری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
طراح‍ان‌ ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ک‍ت‍اب‌ ف‍رزان‍ه‌، ت‍رم‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری صنعتی " قیمت تمام شده "
فولادی ، ابوالقاسم ؛  تهران فروردین   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دوایر و شعب
نوروش ، ایرج ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه تهران )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برگزیده مسائلی از استانداردهای حسابرسی و حسابداری همراه با پاسخهای مشروح
هوانسیان فر، گارو ؛  [تهران ] ترمه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۶‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری در مدیریت و مدیریت مالی
خدادوست ، طاهره ، ۱۳۱۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی   ، ۱۳۵۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌خ۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری و مدیریت مالی برای مدیران
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۷/۴‬,‭‌ب۳‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی
سجادی نژاد، حسن ،۱۲۹۶- ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی < :برنامه ریزی = برنامه ریزی >و کنترل
سازمان حسابرسی ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۸-۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌س۲۵‌ح۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری تغییر قیمتها
تیموری ، حبیب الله ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
آبنوس ، سورن ،۱۳۳۰- ؛  [تهران ] نشر ترمه   ، ۱۳۷۷-۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ( ۳)
احمدپور، احمد ؛  [تهران ] علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی و کاربرد آن در مدیریت
سجادی نژاد، حسن ،۱۲۹۶- ؛  تهران پیشبرد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی [ APC سی .پی .ا ]همراه با پاسخ های تشریحی
مصدر، علی ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول هزینه یابی و روشهای حسابداری صنعتی
سجادی نژاد، حسن ، ۱۲۹۶- ۱۳۶۷ ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌س۳۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابداری صنعتی :مجموعه کامل < =2002 APC سی .پی .ا>،گزیده ای از1002-2991 APC،گزیده ای از آزمون کنکور سراسری سالهای ۱۳۸۰-۱۳۷۰ همراه با پاسخ های تشریحی
مصدر، علی ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۶۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
میهر، مایکل ،۱۹۴۶- ؛  تهران کتاب نو   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌م۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ( ۱:)بانضمام سئوالات کارشناسی ارشد(سالهای ۱۳۷۰ الی ۱۳۸۰)
سرخانی ، محمد،۱۳۵۱- ؛  تبریز آیدین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌س۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی با تاکید بر مسائل مدیریتی
<هورن گرن = هورن گرن >، چارلز، ۱۹۲۶- ؛  تهران کتاب فرزانه ، ترمه   ، ۱۳۸۱-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‍ه۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی حل مسائل حسابداری صنعتی
انواری رستمی ، علی اصغر ؛  تهران طراحان نشر   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ( ۳-۲- ۱)
اسکندری ، جمشید،۱۳۴۵- ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی
درگاهی ،رضا، ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭د۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3