کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‍ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‌ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‍ه‍ا --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌ دارای‍ی‍ه‍ا -- آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
دارائ‍ی‌( ح‍س‍اب‍داری‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‍ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‌ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‌ ه‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‍ه‍ا --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‍ه‍ا -- ای‍ران‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ دارای‍ی‍ه‍ا --ای‍ران‌ --اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ دارائ‍ی‍ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
پ‍ورح‍ی‍دری‌، ام‍ی‍د،۱۳۴۷-
ب‍س‍ت‍ان‍ی‍ان‌، ج‍واد، ۱۳۳۲-
خ‍س‍روی‌، ای‍وب‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۵-
ف‍رازم‍ن‍د، ب‍ه‍رام‌،۱۳۴۲-
<غ‍لام‌ ح‍ی‍دری‌= غ‍لام‍ح‍ی‍دری‌>، م‍ه‍دی‌
<خ‍واج‍وی‌= خ‍اج‍وی‍ی‌>، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌
م‍رادزاده‌ ف‍رد ، م‍ه‍دی‌
<ب‍اد آور= ب‍ادآور >ن‍ه‍ن‍دی‌، ی‍ون‍س‌
ب‍راری‌، ش‍ی‍روان‌
ن‍وری‌ ف‍رد، ی‍دال‍ل‍ه‌
<ب‍زرگ‌ اص‍ل‌= ب‍زرگ‌اص‍ل‌>، م‍وس‍ی‌،۱۳۴۸-
<ام‍ی‍رب‍ی‍ک‍ی‌= ام‍ی‍رب‍ی‍گ‍ی‌ >ل‍ن‍گ‍رودی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌
گ‍ودرزی‌،م‍ص‍طف‍ی‌
ت‍ی‍م‍وری‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، ج‍م‍ش‍ی‍د،۱۳۴۸-
ب‍خ‍ت‍ی‍اری‌، پ‍روی‍ز، ۱۳۲۹-
م‍رادزاده‌ف‍رد، م‍ه‍دی‌،۱۳۴۳-
ب‍زرگ‌ اص‍ل‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۴۸-
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
ت‍رم‍ه‌
ح‍ف‍ی‍ظ
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ح‍س‍اب‍داری‌ و ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍دوی‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ا
ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
ات‍ح‍اد، آی‍لار
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دارایی ها( حسابداری میانه )
بختیاری ، پرویز، ۱۳۲۹- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ح۵‌ب۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری دارائیهای نامشهود و مخارج انتقالی به دوره های آتی
گودرزی ،مصطفی ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭د۲‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل مسائل حسابداری میانه ( ۲)
فرازمند، بهرام ،۱۳۴۲- ؛  ساری انتشارات توسعه علوم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭‌ف۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری میانه < = 4002APC سی .پی .آی .۲۰۰۴ >و استانداردهای حسابداری ایران
مرادزاده فرد، مهدی ،۱۳۴۳- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌م۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ۲ با تاکید بر استانداردهای ایران
اسکندری ، جمشید،۱۳۴۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵-۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ( ۱)
<بزرگ اصل = بزرگ اصل >، موسی ،۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان حسابرسی   ، ۱۳۸۵-۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ۱ بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
اسکندری ، جمشید،۱۳۴۸- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۵۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
کاملترین راهنمای حسابداری میانه ( ۲ )دانشگاه پیام نور مولف علی فجرک
خسروی ، ایوب ؛  قم حقوق اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌خ۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بکارگیری استاندارد حسابداری شماره ۱۷ داراییهای نامشهود
پورحیدری ، امید،۱۳۴۷- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مدیریت تدوین استانداردها   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌پ۹ر۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ( ۱ )بر اساس استانداردهای ایران
<خواجوی = خاجویی >، شکرالله ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌خ۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای حسابدارای میانه 7002 APC
مرادزاده فرد ، مهدی ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌م۴‌م۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی < درآمد= درامد :>به همراه ترجمه بیانیه شماره ۵ مفاهیم حسابداری مالی < = SBAF فابس >درباره ...
تیموری ، حبیب الله ؛  تهران مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۱‬,‭‌ت۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ( ۲ )بر اساس استانداردهای ایران
<خواجوی = خاجویی >، شکرالله ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌خ۹‌ح۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ( ۱)
<باد آور= بادآور >نهندی ، یونس ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مدیریت تدوین استانداردها   ، ۱۳۸۸-۱۳۹۰-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۴‌ح۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جامع ترین راهنما، مجموعه سوالات < طبقه بندی شده = طبقه بندی شده >و بانک سوالات حسابداری میانه ( ۱ )دانشگاه پیام نور
براری ، شیروان ؛  تهران انتشارات راه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۴‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
حل تشریحی مسائل حسابداری میانه ۲
<امیربیکی = امیربیگی >لنگرودی ، حبیب ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ف‍لا۸‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ۲ بر اساس استانداردهای حسابداری ایران
نوری فرد، یدالله ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ن۹‌م۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل حسابداری میانه ( ۲)
<غلام حیدری = غلامحیدری >، مهدی ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌غ۸ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ۲
بستانیان ، جواد، ۱۳۳۲- ؛  تهران اتحاد، آیلار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۵‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه ( ۲)
بزرگ اصل ، موسی ، ۱۳۴۸- ؛  تهران سازمان حسابرسی ، مدیریت تدوین استانداردها   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ب۴‌ح۵۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2