کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‍داری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
دف‍ت‍رداری‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ ش‍ده‌
 
پدیدآور:
<ه‍ورن‌گ‍رن‌= ه‍ورن‌ گ‍رن‌>، چ‍ارل‍ز، ۱۹۲۶-
ن‍وروش‌، ای‍رج‌، ۱۳۲۳-
ت‍الان‍ه‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا،۱۳۳۵-
ج‍لال‍ی‌ چ‍ی‍م‍ه‌، ب‍اق‍ر
ف‍س‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
آذر، طغ‍رل‌
م‍ج‍ت‍ه‍دزاده‌، وی‍دا
روزب‍ه‍ان‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۳۰-
ح‍س‍اس‌ ی‍گ‍ان‍ه‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۲۹-
س‍ج‍ادی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ن‌،۱۲۹۶-
ره‍ن‍م‍ای‌ رودپ‍ش‍ت‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۴۲-
پ‍رت‍وی‌، ن‍اص‍ر
<ه‍ورن‌ گ‍رن‌= ه‍ورن‌گ‍رن‌>، چ‍ارل‍ز، ۱۹۲۶-
ف‍ولادی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ن‍ب‍وی‌، ع‍زی‍ز، ۱۳۱۱-
ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۰-
رودک‍ی‌، ج‍م‍ال‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ش‍ه‍ی‍د س‍ع‍ی‍د م‍ح‍ب‍ی‌
ک‍ی‍وم‍رث‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ای‍رج‌ ن‍وروش‌: ک‍ت‍اب‌ ن‍و
اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌
ای‍رج‌ ن‍وروش‌
ف‍روردی‍ن‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌، آژن‍گ‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍روردی‍ن‌
ای‍رج‌ ن‍وروش‌: ف‍ی‍ض‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍رازی‌
ای‍رج‌ ن‍وروش‌،ک‍ت‍اب‌ ن‍و
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌
ن‍ش‍ر ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د م‍رک‍ز
ت‍اب‍ان‌
پ‍ی‍ش‍ب‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و اصطلاحات مدیریت و حسابداری ( انگلیسی ، فارسی /فارسی ، انگلیسی )شامل :بیش از ۲۲۰۰۰ واژه و اصلاح
حقیقی ، محمدعلی ، ۱۳۴۰- ؛  [تهران ] نشر ترمه ، آژنگ   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۱۵‬,‭‌ح۷‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری پیشرفته :دوایر و شعب ، حق العمل کاری
رودکی ، جمال ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد کلان ( ۱)
روزبهان ، محمود، ۱۳۳۰- ؛  تهران تابان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌ف۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری دولتی
نبوی ، عزیز، ۱۳۱۱- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۹۷۴۱‬,‭‌ف۲‌ن۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
فس ، فیلیپ ؛  [تهران ] پیشبرد   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‌ف۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری میانه
جلالی چیمه ، باقر ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اصول دفترداری و حسابداری بازرگانی
سجادی نژاد، حسن ،۱۲۹۶- ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبایی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌س۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
مجتهدزاده ، ویدا ؛  تهران نشر بنفشه   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۲ : بر اساس نظام دانشگاهی
پرتوی ، ناصر ؛  تهران اردیبهشت   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول کلی طرح و تنظیم سیستمهای حسابداری
آذر، طغرل ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲آ۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی حسابداری سطح دوم
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد مرکز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی حسابداری سطح اول :مفاهیم اولیه ، کلیات و تاریخچه حسابداری ، فرآیند دوره عمل حسابداری ...
رهنمای رودپشتی ، فریدون ، ۱۳۴۲- ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری صنعتی " قیمت تمام شده "
فولادی ، ابوالقاسم ؛  تهران فروردین   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ق۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ۳[ سه ]همراه با مسئله های حل شده قابل استفاده برای دانشجویان حسابداری ...
تالانه ، عبدالرضا،۱۳۳۵- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۰‬,‭‌ت۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۲( )رشته های حسابداری و مدیریت )
حساس یگانه ، یحیی ، ۱۳۲۹- ؛  تهران نشر شهید سعید محبی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری
نبوی ، عزیز، ۱۳۱۱- ؛  تهران کتابخانه فروردین   ، ۱۳۷۷-
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭‌ن۲‌ف‍لا۶۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۲)
نوروش ، ایرج ، ۱۳۲۳- ؛  [تهران ] ایرج نوروش : فیض الله شیرازی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۵۵‬,‭‌ف۲‌ن۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۳ :)مدیریت
<هورن گرن = هورن گرن >، چارلز، ۱۹۲۶- ؛  تهران ایرج نوروش ،کتاب نو   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۲)
<هورن گرن = هورن گرن >، چارلز، ۱۹۲۶- ؛  تهران ایرج نوروش : کتاب نو   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول حسابداری ( ۱)
<هورن گرن = هورن گرن >، چارلز، ۱۹۲۶- ؛  تهران ایرج نوروش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۳۵‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9