کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وک‍ار، م‍س‍ع‍ود،۱۳۳۲-
ب‍اب‍ل‍ی‍ان‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌،۱۳۲۵-
<م‍ات‍ی‍وز= م‍ی‍ت‍وز>، ج‍ان‌ اچ‌
<م‍ات‍ی‍وز= م‍ت‍ی‍وز>، ج‍ان‌ اچ‌
پ‍ن‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، رال‍ف‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی و روشهای کامپیوتری
پنینگتون ، رالف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۷۳،۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی ( برای رشته های کامپیوتر، مهندسی و ریاضی )
<ماتیوز= متیوز>، جان اچ ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
بابلیان ، اسماعیل ،۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ب۲‌م۳‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی
نیکوکار، مسعود،۱۳۳۲- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌ن۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روشهای محاسبات عددی ( برای ریاضیات ، علوم و مهندسی )
<ماتیوز= میتوز>، جان اچ ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۲ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک