کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ف‍ل‍ش‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، ای‍رج‌،۱۳۱۹-
ب‍رف‍ی‌ ن‍ژاد، ، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۸-
ع‍ب‍ادی‌، م‍وس‍ی‌، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌، ح‍ری‍م‌ ع‍ل‍م‌
ح‍ری‍م‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ریاضی عمومی ۱
عبادی ، موسی ، ۱۳۵۳- ؛  تهران حریم دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ع۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شیوه ی ارائه ی مطالب علمی ، فنی و ... مستندسازی
صادقی ، ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران حریم دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‌ص۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل فلش 8 lanoisseforp
برفی نژاد، ، رامین ، ۱۳۵۸- ؛  تهران حریم دانش ، حریم علم   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۷/۷‬,‭‌ف۸‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک