کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : ح‍رک‍ت‌ ن‍و
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
زب‍ان‌ه‍ای‌ ص‍وری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍داره‍ای‌ م‍ن‍طق‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ه‍ان‍ی‍ان‌، س‍ی‍ن‍ا، ۱۳۶۸-
<ق‍ل‍ی‌ زاده‌= ق‍ل‍ی‌زاده‌>، ب‍ه‍روز، ۱۳۳۴-
ن‍ام‍ور، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۵-
ن‍ورال‍ه‌، ع‍ل‍ی‌،- ۱۳۵۲
طرق‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌، ۱۳۴۸-
گ‍روه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر پ‍ارس‍ه‌
 
ناشر:
ح‍رک‍ت‌ ن‍و
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < الگوریتم = الگوریتمها :>مجموعه مهندسی کامپیوتر وTI
<قلی زاده = قلی زاده >، بهروز، ۱۳۳۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۳۰۱۸۶۷-۰۹۱۲۱۹۳۳۶۹۰- ،آدرس ناشر :شهران - بزرگراه ایرانپارس - خیابان وسک - کوچه هشتم - پلاک ۱۸ حرکت نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ق۸ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد مهندسی :مجموعه مهندسی صنایع
کیهانیان ، سینا، ۱۳۶۸- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۴۴۳۰۱۸۶۷-۰۹۱۲۱۹۳۳۶۹۰- ،آدرس ناشر :شهران - بزرگراه ایرانپارس - خیابان وسک - کوچه هشتم - پلاک ۱۸ حرکت نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷‬,‭‌ک۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >کامپیوتری ( با رویکرد حل مسایل )شامل : متن کامل و طبقه بندی شده درس بر اساس سرفصل های مصوب وزارت علوم ...
طرقی حقیقت ، ابوالفضل ، ۱۳۴۸- ؛  تهران : تلفن ناشر :2190-0963391 (پیگیری (2190-9980112 ،آدرس ناشر :انتهای بزرگراه آبشناسان نرسیده به فلکه اول شهران خیابان خیابانی ک 8 پلاک 6 طبقه همکف حرکت نو   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭ط۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >عامل با رویکرد حل مسائل :قابل استفاده دانشجویان کارشناسی و داوطلبین ...
طرقی حقیقت ، ابوالفضل ، ۱۳۴۸- ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
معماری کامپیوتر :مجموعه مهندسی کامپیوتر
نامور، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌ن۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای منطقی :مجموعه مهندسی کامپیوتر وTI
نامور، اسماعیل ، ۱۳۲۵- ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ن۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پایگاه داده :مجموعه مهندسی کامپیوتر
گروه کامپیوتر پارسه ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌پ۲‌گ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه < زبان ها= زبانها >و< ماشین ها= ماشینها : >قابل استفاده دانشجویان کارشناسی و داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر...
نوراله ، علی ،- ۱۳۵۲ ؛  تهران حرکت نو   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۶۷/۳‬,‭‌ن۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک