کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
م‍ح‍ارب‍ه‌( ف‍ق‍ه‌)
ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ام‍وال‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا -- ای‍ران‌
م‍ج‍ال‍س‌ م‍ق‍ن‍ن‍ه‌ -- م‍ص‍ون‍ی‍ت‍ه‍ا و ام‍ت‍ی‍ازه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ --ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر،- ۱۳۳۶
وح‍دان‍ی‌، ام‍ی‍ری‍وس‍ف‌، ۱۳۵۲-
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌،م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر،۱۳۳۶-
<ح‍ب‍ی‍ب‌ زاده‌= ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌>، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر،۱۳۳۶-
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌،دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر آث‍ار ع‍ل‍م‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
س‍ن‍ج‍ش‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍درس‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
حقوق جزای اختصاصی ( جرایم علیه اموال )
حبیب زاده ، محمدجعفر ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، (سمت )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری و جرایم مشابه در حقوق ایران
حبیب زاده ،محمدجعفر،۱۳۳۶- ؛  تهران سنجش و سنجش تکمیلی مدرس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران
حبیب زاده ،محمدجعفر،۱۳۳۶- ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ،دفتر نشر آثار علمی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محاربه در حقوق کیفری ایران ( مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و عناوین مشابه در کامن لا)
<حبیب زاده = حبیب زاده >، محمدجعفر،۱۳۳۶- ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵‬,‭‌ح۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری
حبیب زاده ، محمدجعفر،- ۱۳۳۶ ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۲۳۴‬,‭‌ح۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصل شفافیت در حقوق کیفری ماهوی
وحدانی ، امیریوسف ، ۱۳۵۲- ؛  تهران انتشارات بهنامی   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭و۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک