کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌ ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ات‍ب‍ز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اپ‌ اس‍ت‍ل‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌ه‍ا--ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ازه‌ه‍ا -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌،اش‍رف‌
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
دان‍ش‍ک‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ - دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍م‍ران‌، م‍رک‍ز ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر: رز
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌: م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
س‍ال‍ک‍ان‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌:دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ س‍ال‍ک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ زن‍ج‍ان‌،م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ویژه تحلیل سه بعدی پیشرفته از دستگاههای ساختمانی < = SBATEایتبز>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران سالکان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۰‬,‭‌ح۲۹‌ب۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل استاتیکی و دینامیکی سازه ها09 PAS ]< ساپ = سپ >۹۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران نشر کتاب دانشگاهی : مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭و۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه طراحی < سازه های = سازه های >فولادی LTS PAS ]< ساپ = سپ >استل " ]نسخه ۱۹۹۰ ،۱۹۸۶"
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان : دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده عمران ، مرکز کامپیوتر: رز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه ها << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
حبیب الله ،اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >فولادی با استفاده از نرم افزار< =0002 SBATEاتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران دانشگاه زنجان ،مرکز خدمات فرهنگی سالکان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >بتنی با استفاده از نرم افزار< = 0002 SBATE اتبز۲۰۰۰>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران متفکران :دانشگاه هرمزگان ،مرکز خدمات سالکان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی =[ 0002 SBATE اتبز۲۰۰۰]؛برنامه جامع طراحی ساختمان
حبیب الله ، اشرف ؛  بندرعباس دانشکاه هرمزگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۳۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عمومی تحلیل و طراحی سازه ها،مرجع جامع نرم افزار]< =0002 PASساپ = سپ >۲۰۰۰]
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران متفکران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
برنامه تحلیل و طراحی سه بعدی سیستم های ساختمانی < =50.5 noisreV SBATEایتبز ورژن ۵/۰۵>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک